Børnehuset Stjernen
Børnehuset Stjernen
Kronprinsesse Sofies Vej 29-31
2000 Frederiksberg
stjernen@frederiksberg.dk
38 21 15 50
38 21 15 56

Nyheder

 

Lukkedagene for 2019 er søm følger:

Påskelukket i de 3 dage før påske, 15.-17. april 2019

Dagen efter Kr. Himmelfart, 31. maj 2019

Grundlovsdag, 5. juni

Juleferie, 23.december 2019 - torsdag d. 1. januar 2020, begge dage inkl.

 

Herudover er der lukket på helligdagene.

 

Værdier

Vi arbejder for, at Stjernen er et sted
•hvor børn udvikles, trives og anerkendes som enkelte individer
•hvor børnene gennem nære og følelsesmæssige relationer får en god voksenkontakt
•hvor børnene bliver mødt af positive og omsorgsfulde voksne
•hvor børnene kan udvikle sig til selvstændige, handlende og følende mennesker med et realistisk og ansvarsfuldt forhold til deres omverden
•hvor alle børn føler de er en del af at værdifuldt fællesskab
•hvor alle børn får lige muligheder (social mobilitet)
•hvor børn, forældre og personale føler sig velkomne, trygge og glade
•hvor personalets indbydes værdigrundlag bygger på ligeværdighed, tolerance, tillid, anerkendelse og ansvarlighed
•hvor personalets pædagogiske arbejde bygger på anerkendelse og medbestemmelse

Vi ser de pædagogiske læreplaner som en beskrivelse af, hvordan vi arbejder med de overordnede mål for læring, samt beskrive relevante og mulige aktiviteter og metoder. Vi skal være i stand til at beskrive hvad det er vi laver med børnene. For os handler læring om, dannelse, udvikling og forandring. Det er en proces hvor personen omformer og udvikler sin viden, forståelse og færdigheder, samt tilegner sig nye kompetencer.
Vores hverdag med børnene sker gennem leg og læring, der handler om kommunikation, interaktion, fleksibilitet og kreativitet. Vi ser dog leg og læring som to forskellige fænomener. Børn lærer gennem leg, sansning, følelser og aktiv handlen og ved at iagttage og imitere andre børn og voksne. Barnets læring støttes i høj grad af den voksne, der kan tilrettelægge muligheden for netop denne sansning, føling, aktive handlen og muligheden for, at barnet kan iagttage og efterligne andres ageren.
På Stjernen ser vi det som vores opgave at være medopdragere af børnene i den tid de er hos os. Børnene skal lære at indgå i sociale relationer med andre mennesker, fordi det er i mødet med andre, at barnet begriber sig selv og verden og derved opbygger sit selvværd. Børnene lærer i alle legesituationer de gennemlever i løbet af dagen. Børnene i vuggestuen suger viden og kunnen til sig med alle sanser, når deres omgivelser er trygge og stimulerende. I børnehaven sker børnenes læring gennem en vekselvirkning mellem tilrettelagte aktiviteter og egne spontane oplevelser og leg.
Vi tager udgangspunkt i det der optager børnene i dagligdagen og tilrettelægger ofte aktiviteter efter det. Vi oplever også, at det de voksne er engageret i, tiltrækker børnene. På denne måde er der et samspil mellem voksen- og barneperspektiv.
Vi ser det som vores opgave at der er kvalitet, alsidighed, anerkendelse og tryghed i de læringsmiljøer børnene oplever på Stjernen.

Vores menneskesyn:

• At blive lyttet til og få indflydelse
• At blive taget alvorligt
• At udforske og afprøve viden og holdninger
• At blive udfordret af nærværende voksne
• At blive respekteret og vise respekt for andre
• At føle sig forpligtet overfor fællesskabet
• At børnene gennem deres tid her udvikler et realistisk billede af sig selv:
1. jeg ved hvem jeg er
2. jeg ved hvad jeg kan
3. det er godt, at være mig.
 



Aktiviteter

Faste aktiviteter i børnehaven: projekter på stuerne, projekter på tværs af stuerne, sommerfest, julefest med Lucia optog, fastelavn, blomstens dag (hvor vi planter blomster på legepladsen),

Andre aktiviteter for både vuggestue- og børnehavebørn: er male, tegne, gå ture hånd i hånd, dans, rytmik, motorik-træning, højtlæsning og dialogisk læsning, fortællinger om hverdagen, modellervoks, klippe og klistre, indendørs – og udendørs lege, puslespil m.m. samt gå på besøg på de andre stuer, og her møde nye venner.

Børnenes deltagelse og indflydelse på hverdagen gør, at de får tillært sig de kulturelle udtryksformer og værdier. De skal have rum, hvor den kulturelle inspiration kan udfoldes, både når det handler om pladskrævende – og eller støjende lege, samt have fred til de mere rolige sysler.

Dokumentationen: formidles til forældrene via fotos, malerier, mundtlig overlevering, børnenes mapper, samt på skrift.

Evalueringen: Fælles evaluering i personalegruppen på vores personalemøder. Bl.a. ved brug af praksisfortællinger, projekter gennemgås og evalueres på afdelingsmøder.