Børnehuset Æblehaven
Børnehuset Æblehaven
Nyelandsvej 25 B
2000 Frederiksberg
aeblehaven@frederiksberg.dk
38 21 16 00

Nyheder

Velkommen til Æblehaven
- Et godt sted at gro.
I fællesskabets ånd, går børn og voksne hånd i hånd.

Grundet situationen med coronavirus har vi pt. ikke faste forældrerundvisninger fredage. Hvis I som forældre gerne vil høre mere om Æblehaven ifm. opskrivning af jeres barn, så er I velkomne til at kontakte os på 38211600.

 

Pædagogiske læreplaner


Sammen med den ny styrkede pædagogiske læreplans fælles pædagogiske grundlag og læreplanstemaer udgør dette dokument Æblehavens arbejds- og styringsredskab, med overordnede mål, værdier og principper for pædagogikken og organisering af arbejdet med pædagogiske læreplaner.

For at læse selve dokumentet klik HER og det kan også findes under "dokumenter".

Forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med den pædagogiske læreplan, ligesom bestyrelsen er med til at fastlægge institutionens pædagogiske principper og udvikling inden for de mål og rammer, der er fastsat i Dagtilbudsloven samt af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg.

Dokumentet indeholder en kort introduktion til de overordnede rammer: Dagtilbudsloven og Frederiksberg Kommunes pejlemærker for dagtilbud, samt en beskrivelse af Æblehavens visioner og arbejdsgrundlag, herunder vores definition af institutionens kerneopgave og det pædagogiske værdigrundlag. I forhold til organisering af arbejdet med pædagogiske læreplaner beskriver vi vores læringssyn og den konkrete procesmetode vi med en effektlogik anvender til at sikre planlægning, gennemførelse og evaluering af læreplansarbejdet. Desuden forklarer vi hvordan arbejdet med et godt børnemiljø er en del af det pædagogiske læreplansarbejde samt hvilke tiltag der gøres for at sikre at børn med særlige behov inkluderes i de pædagogiske læreplaner.

Æblehavens mål og værdier er i princippet varige eller flerårige, men er samtidig dynamiske og med afsæt i den virkelighed, det samfund og de mennesker der præger institutionen. Det være sig både børn, forældre, personale og ledelse.

Dokumentet evalueres og revideres én gang årligt af personale, ledelse og forældrebestyrelse. De konkrete læreplansforløb med mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes læring samt de pædagogiske metoder og indsatser, der iværksættes for at nå målene, evalueres oftere. Små børn udvikler sig og lærer kontinuerligt. For at sikre at de pædagogiske læreplaner planlægges og gennemføres så der tages højde for børnegruppens sammensætning og børnegruppens forskellige forudsætninger og kompetencer er det væsentligt at foretage løbende målfastlæggelse og evaluering. Derfor indeholder dokument ikke konkrete mål og metoder.

Dermed bliver de pædagogiske læreplaner et konkret pædagogisk arbejdsredskab, der systematisk og målrettet fremmer trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle Æblehavens børn. Planlægning og evaluering af de pædagogiske læreplansforløb vi gennemfører i løbet af året, offentliggøres på hjemmesiden og hænges op i institutionen, så de til enhver tid er tilgængelige for både børn, forældre og andre interesserede.

 

De konkrete læreplaner

De nyeste er under udarbejdelse.

Læreplaner fra tidligere perioder findes under "dokumenter".