Børnehuset Klatretræet
Børnehuset Klatretræet
Sofus Francks Vænge 4
2000 Frederiksberg
kiso01@mail.dk
36 46 40 70

Læreplaner


Læreplan for Børnehuset Klatretræet for.

Begyndelsen”

Giv børnene ret til at lege og lære,

at drømme og forme, leve og være

 

kun der, hvor børn kan føle sig trygge

gror det, de gamle kaldte for lykke.

Carl Scharnberg.

 

INSTITUTIONENS RAMMER FOR ARBEJDET MED LÆREPLANER:

Der skal i alle dagtilbud efter dagtilbudsloven udarbejdes en pædagogisk læreplan:

”Formålet med de pædagogiske læreplaner er at sikre, at dagtilbud arbejder systematisk, synligt og kvalificeret med børns læring, for der igennem at bidrage til at ruste alle børn til det videre liv.”  Fra håndbog for daginstitutioner; ”Pædagogiske læreplaner i praksis”.

Læreplanerne hjælper personalet til at skabe overblik over det pædagogiske

arbejde. Via vores læreplan vil vi sikre børnenes ret til at bevæge sig i udviklende og indbydende læringsmiljøer og fællesskaber.

Klatretræets pædagogiske personale arbejder kontinuerligt på, at skabe gode rammer for barnets trivsel, udvikling og læring. Vores dagligdag byder på mangfoldige muligheder: Leg, kreativ udfoldelse, konstruktive aktiviteter og lege, planlagte pædagogiske forløb, mange spontane samspil og aktiviteter skabt af børnene og de pædagogiske personaler. Meget af det vi gør åbner op for fantasi, kreativ tænkning og læring om sig selv og omverdenen.

Vi mener at barndommen er en værdi i sig selv, ikke kun forberedelse af færdigheder og kundskaber. Vi tænker på daginstitutionen som ”barndommens land”, hvor der er plads til at fjolle, grine, fejle, hoppe i vandpytter, spise pandekager på legepladsen, klatre i træer og hvor børnene kan afprøve sig selv i rollen som ” Klods Hans”, ”Pippi Langstrømpe”, ”Guldlok” osv.

Klatretræets ”Barndommens land” rummer et hav af mangfoldige læreprocesser. Her færdes vi i en social arena med 18 pædagogiske personaler og ca. 80 børn. Ved at deltage i disse mangfoldige processer, udvikler børn sig og tilegner sig læring i eget tempo. De forbinder det med deres ”indre repræsentative system”, dvs. tankemønstre, der gør dem til de unikke personer de er.

Det pædagogiske arbejde med læreplanstemaerne er et fælles pædagogisk mindsæt, der er indholdt i alle pædagogiske aktiviteter. Det er altså ikke en særlig aktivitet, der foregår ml. kl. 9.30 og 11.00.

SÅDAN ARBEJDES DER I PRAKSIS MED LÆREPLANERNE:

Det er politisk og lovgivningsmæssigt bestemt, at det pædagogiske arbejde opdeles i 6 forskellige udviklingsområder, som er:

Barnets alsidige udvikling, sociale kompetencer, krop og bevægelse, sprog, natur og natur fænomener og kulturelle udtryksformer og værdier.

BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING:                                                                                     I Klatretræet arbejder vi med at skabe rammer for, at det enkelte barn skal kunne opleve sig respekteret, elsket og værdsæt. Barnet skal kunne føle stolthed over at være en del af Klatretræets sociale og kulturelle fællesskab. Vi arbejder på at skabe rum for individuel, personlig, alsidig udfoldelse, og vi vil bakke op om, at børnene føler og markerer sig, som selvstændige stærke og alsidige personer.

SOCIALE KOMPETENCER:                                                                                                                      Vi arbejder på at sikre at børnene anerkendes og respekteres, som de er. Børnene skal kunne opleve rummelighed og føle, at de hører til. De skal opleve tryghed og tillid i relationer til både børn og voksne. De skal motiveres til, at være aktive deltagere i fællesskabet og kunne respektere andre på lige fod. Børnene skal kende Klatretræets sociale spilleregler og de skal have mulighed for at indgå i demokratiske beslutningsprocesser.

SPROG:                                                                                                                                             Børnene skal have mulighed for at udvikle deres sprog verbalt og kropsligt og de skal have mulighed for at tegne, male og formidle egne oplevelser og tanker på mangfoldige måder. De skal udfordres til at formulere, kommunikere og udtrykke sig således, at de lærer at mestre sprogets mangesidige muligheder. De skal støttes i at udvikle nysgerrighed og interesse for tegn og symboler, som tal og bogstaver.

KROP OG BEVÆGELSE:                                                                                                               Børnene skal opleve glæde ved deres krop og ved bevægelse. Der skal skabes betingelser for at styrke deres fysiske sundhed, som ernæring og hygiejne. De skal have mulighed for aktivt, at udforske og tilegne sig verden gennem alle sanser. Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at respektere egen og andres kropslighed.

NATUR OG NATURFÆNOMENER:                                                                                                 Børnene skal have mulighed for, at opleve glæde ved at være i naturen og udvikle respekt for liv, natur og miljø. De skal udfordres til at erfare naturen med alle sanser og få interesse for og viden om naturen og naturfænomener.

KULTURELLE UDTRYKSFORMER:                                                                                                        De voksne skal formidle kultur og støtte børnene i at eksperimentere ved at afprøve forskellige udtryksformer. Børnene skal lære at bruge materialer og redskaber, som er relevante i forbindelse med skabende aktiviteter. Børnene skal have mulighed for at deltage i kulturelle traditioner og kunstneriske tilbud, som teater, udstillinger og museer.

 

Vi beskæftiger os naturligvis kontinuerligt med alle 6 læreplanstemaer. Endvidere kobles læreplanstemaerne på den inkluderende praksis (eks. i små læringsfællesskaber).

Indeholdt i læreplanerne er også børnemiljøvurderinger. Det kommer f.eks. til udtryk gennem det pædagogiske arbejde med indretning, udvælgelse af fælles 3, kommunikationsform, støj mv.

I 2018 er der særligt fokus på SPROG og der udabejdes særlige handleplan for den pædagogiske praksis.

Vi afventer desuden den endelige ordlyd på De Nye Styrkede Læreplaner, der er under udarbejdelse.