Børnehuset Klatretræet
Børnehuset Klatretræet
Sofus Francks Vænge 4
2000 Frederiksberg
kiso01@mail.dk
36 46 40 70

Børnehuset Klatretræets virksomhedsplan

Vision:

Klatretræets vision er, at skabe befordrende rammer for barnets alsidige personlige udvikling. Vi ønsker at udvikle trygge, harmoniske, selvstændige, oplyste og kreative mennesker som kan reflektere og handle i mangfoldige og komplicerede samfundsrelationer og institutioner. Mennesker hvis handlinger bidrager til egne og samfundets progression.

Formål:

Fra Dagtilbudsloven.

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.

Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Stk. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.

Se den fulde tekst på www.retsinformation.dk

Pædagogiske principper:

Vores pædagogiske principper tager udgangspunkt i ovenstående formål samt FN’s konvention om Barnets rettigheder, som Danmark tiltrådte i 1991.

Se den fulde tekst på www.retsinformation.dk

Værdier:

Værdierne udtrykker det etiske grundlag, hvormed vi søger at opfylde Klatretræets vision. Værdigrundlaget er fundamentet i vort samarbejde omkring det enkelte barn. Vi baserer vort daglige pædagogiske arbejde på flg.:

OMSORG: Gennem samvær, nærvær og stabilitet skaber vi trygge relationer. Gennem relationer (barn/barn og barn/voksen) skaber vi det ”fælles tredje”, der danner grobund for barnets udvikling (vi finder noget særligt at være sammen omkring).

TILLID: Gennem udviklende relationer, hvor vi kan regne med hinanden, opfylde barnets og hinandens behov og forvente at vores behov og forventninger bliver opfyldt, skaber vi tillid til hinanden.

ANERKENDELSE: I Klatretræet behandler vi hinanden som ligeværdige.
Den enkelte anerkendes som en person, der besidder følelser og evner, der har værdi i fællesskabet.

KREATIV TÆNKNING: Vi skaber rammer for, at den enkelte kan udleve og nyde de drømme og potentialer, som vedkommende har. Den enkelte skal gives mulighed for, kreativt at udvikle, udnytte og skabe egne livsmuligheder.

INKLUSION: Vi tilstræber at skabe betingelser for, at alle børn bliver en del af fællesskabet.

UDVIKLING: Med baggrund i ovenstående værdier, skaber vi grobund for udvikling hos den enkelte og i fællesskabet.

Disse 6 kerneværdier danner grundlag for den pædagogiske praksis og er derfor medtænkt i al pædagogisk handling i Klatretræet. Det er begreber, vi til stadighed diskuterer, undersøger og reflekterer over.