Børnehuset Adilsvej

Nyheder

Velkommen til 2021.

Fra første februar overgår vi til det nye intranet Aula. Du kan læse mere om det på hjemmeside. Der er også en anvisning til hvordan du som forældre kommer igang med at bruge Aula.

 

Bevægelsespolitik


Bevægelsespolitik for Børnehuset Adilsvej

Baggrund:
Daginstitutionerne skal være medvirkende til, at sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet hos børn bliver fulgt. På baggrund af sundhedsprofilen for de 0-25 årige i Frederiksberg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal udfærdiges og implementeres bevægelsespolitikker for alle kommunes daginstitutioner. Beslutningen bygger på et ønske om, at alle børn får lige mulighed for fysisk aktivitet i hverdagen, samt et ønske om at styrke daginstitutionernes rolle som aktiv medspiller i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.
Bevægelsespolitikken kan være med til at understøtte de kommunale læreplaner, som i forvejen har fokus på krop og bevægelse. Fysisk aktivitet i hverdagen er med til at styrke børnenes motoriske udvikling, koncentrationsevne, læring og ikke mindst deres helbredstilstand.
Ved at bringe bevægelse og fysisk aktivitet ind som en naturlig del af børnenes hverdag fremmer vi bevægelsesglæden og hjælper børnene til at træffe sunde valg og undgå livsstilssygdomme og overvægt senere hen i livet. Derfor skal bevægelsespolitikken også ses i sammenhæng med institutionens mad – og måltidspolitik.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er følgende:
¤ Alle børn og unge under 18 år er fysisk aktive mindst 60 minutter om dagen.
¤ Aktiviteterne skal være af moderat intensitet. De 60 minutter kan opdeles i mindre perioder, fx 15 minutter om morgenen, 15 minutter senere og 30 minutter efter skole/daginstitution eller 6 gange 10 minutter i løbet af dagen.
¤ Alle børn og unge fremmer og vedligeholder deres kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed. Træningen skal være af høj intensitet og af 20-30 minutters varighed.

Visioner og mål Børnehuset Adilsvej:
¤ At børnene bevarer glæden ved kropslig udfoldelse.
¤ At bevægelse bliver en naturlig del af hverdagen.
¤ At de voksne er gode rollemodeller for fysiske aktiviteter.
¤ At børnene har udviklet en optimal motorisk grundmotorik og kan gøre brug af så mange motoriske færdigheder som muligt, når de skal forlade institutionen, så de er skoleparate og livsduelige (Frederiksberg Kommunes to grundværdier for 0-6 års området).

Den daglige fysiske aktivitet og de fysiske rammer
I hverdagen arbejder vi en del af tiden funktionsopdelt ud fra de givne fysiske rammer. Vi er derfor ikke traditionelt stueopdelt og har i vuggestuen indrettet et rum uden borde og stole, men kun med puder og andre motoriske redskaber. Dette rum kan børnehaven også benytte. Det er planen, at børnehaven også skal indrettes, så nogle af rummene inviterer til mere bevægelse. Udenfor er vores legeplads indrettet med legeredskaber og motorikredskaber, som tilgodeser fysisk udfoldelse og udfordringer for børnene mest muligt.
Dette giver os grundlag for en hverdag med megen vægt på den daglige bevægelse. Desuden er der mange trapper i vores hus, som børnene skal bruge for at komme ud i gården.
Vi tilstræber, at børnene er ude og bevæge sig en gang om dagen og opfordrer forældrene til at give barnet tøj med til al slags vejr, så det er muligt at komme ud.
Vi lægger vægt på selvhjulpenhed. Vuggestuebørnene kravler selv op og ned af trip-trap stole og børnehavebørnene sidder på høje skamler, som de også selv kravler op og ned af.
Børnene hjælper også ved rutineopgaver i hverdagen så som af- og påklædning, oprydning, borddækning og afrydning.
Både vuggestuebørn og børnehavebørn kan bevæge sig frit rundt mellem de forskellige rum i institutionen.

Strukturerede aktiviteter
Vi begynder dagen med morgengymnastik kl. 9.00 af ca. en halv times varighed. Både vuggestue og børnehave deltager fordelt rundt omkring i hele huset.
Der er planlagt gymnastik for forskellige aldersgrupper to gange om ugen.
Vi har også mulighed for at gå i Bülowshallen en gang om ugen.
Vi tager på ture ud af institutionen til de omkringliggende legepladser, hvor der er andre muligheder for motorisk og fysisk udfoldelse, som fx at gynge, boldspil og større fælleslege.
Vi tager også på længere ture til parker, skov, strand, og bondegården Tinghusbakkegård.
Vi har planlagt, at vi, i forbindelse med bevægelsespolitikken, skal holde en årlig idrætsdag for hele institutionen.

Forældrekendskab
Under samtaler med forældrene og ved indmeldelse i institutionen gør vi opmærksom på, hvor vigtigt det er, at barnet går selv i stedet for at blive kørt i klapvogn og ligeledes selv går op og ned af trapperne mellem første og anden sal i stedet for at blive båret.
Forældrene kan se på vores planlagte pædagogiske aktiviteter, at krop og bevægelse er på programmet hver uge.

Alle forældre får et eksemplar af kost- og bevægelsespolitik tilsendt på mail.

Politikken tages op til revision en gang om året eller efter behov.
Bevægelsespolitikken er godkendt af bestyrelsen.
Børnehuset Adilsvej, Juni 2012.