Børnehuset Perlen
Børnehuset Perlen
Parkvej 8
4140 Borup
Birgit.jensen@koege.dk
56 67 62 39

Kalender

Børnehuset Perlen lille og unik -  en opdagelse værd.

Praktikstedsbeskrivelse


Vi modtager nu lønnede studerende i Perlen. Vi er en del af områdevest så vi kan ikke garantere at praktikken bliver i Perlen.

Praktikstedsbeskrivelse for Børnehuset Perlen

Bekendtgørelsens tekst § 14: ”Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal inde­holde følgende:

1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder.

2) Uddannelsesplan for de tre praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 med angivelse af relevant litteratur, specialiseringsmuligheder, organisering af praktikvejledning og af kontakt til uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesplanen kan udarbejdes i samarbejde med uddannelses­in­sti­tu­tionen”.

Praktikstedsbeskrivelsen består af 5 dokumenter:

  1. Praktikstedsbeskrivelse – Beskrivelse af praktikstedet
  2. Praktikstedsbeskrivelse – Uddannelsesplan for første praktikperiode
  3. Praktikstedsbeskrivelse – Uddannelsesplan for anden praktikperiode
  4. Praktikstedsbeskrivelse – Uddannelsesplan for tredje praktikperiode
  5. Praktikstedsbeskrivelse – Liniefag og specialisering
  6. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

Beskrivelse af praktiksted

1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder.

Institutionens navn:

Børnehuset Perlen

Adresse:

Parkvej 6-8, 4140 Borup

Tlf.:

56 67 62 39

E-mailadresse:

Birgit.jensen@koege.dk

Hjemmesideadresse:

www.områdevest.dk

Åbningstider:

Mandag til fredag 6.15-17.15, torsdag 6.15-17.30

Institutionsleder:

Birgit Jensen

Fysiske rammer, ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Perlen er en mindre integreret institution med 2 vuggestuegrupper og en funktionsopdelt børnehave med 3 aktivitetsgrupper

Stor rummelig natur legeplads med mange udfordringer. Stort græsareal med bålplads og sansehave.

Vi bor i hjertet af Borup, tæt på offentlige transportmidler og ”vores egen skov”. Mange lukkede stisystemer, legepladser, å og sø.

Antal børn/unge/voksne:

60 børn og 13 medarbejdere

Aldersgruppe:

Fra 0-6 år.

Beskrivelse af målgruppen:

Børnene i Perlen kommer fra alle samfundslag.

Indsatsområder/ aktuelle projekter:

Vi er meget optaget af sanser og motorik. Vi har i år et bondegårdsprojekt og cirkusprojekt.

Udover dette arbejder vi selvfølgelig med pædagogiske læreplaner, dokumentation og evaluering.

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor.

Overordnet arbejder vi med anerkendelse, marte meo og sanser og motorik

Vores børnehavebørn er opdelt i 3 aktivitetsgrupper som er en uge i følgende aktiviteter: Motorik, værksted, sanserum og udeliv. Aktiviteterne er voksenstyret da det giver mulighed for at planlægge pædagogiske tilbud som kan målrettes børnenes udvikling og behov.

I vuggestuen vægter vi omsorg, nærvær og aktiviteter, passende til børnenes udviklingstrin.

Vi hjælper børnene til at være selvhjulpne.

Fra børnene er små, hælder de selv vand i glasset og øser mad op på deres tallerkener.

De større børn får ansvar og opfordres til at hjælpe hinanden og være gode kammerater. Børnene støttes i at ”sige fra” på en god måde.

Disse pædagogiske metoder giver børnene selvværd, og mulighed for at udvikle sociale kompetencer.

Vi har ”åbne døre” fordi vi vil udnytte at vi er en integreret daginstitution. Børnene bruger hele huset, finder legekammerater og besøger søskende.

Tværprofessionelt samarbejde:

Faggrupper som institutionen samarbejder med.

Vi har månedligt møde i det tværfaglige team med psykolog fra PPR, tale/hørepædagog,  ergoterapeut efter behov.

Vi har ekstra fokus på vores brobygningsforløb med SFO og skolen omkring skolestart.

Personalegruppens sammensætning:

Vi har en blandet personalegruppe, både nyuddannet og erfarne personaler i forskellige aldre.

Vi er pt. 6 pædagoger, 3 pædagogiske assistenter og 1 medhjælper.

Derudover har vi ansat en køkkenleder i vores køkken. Desuden modtager vi personer i virksomhedspraktik.

2. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

Første praktikperiode

Tema: Den pædagogiske relation

Faglige kompetencemål

”Målet er at den studerende kan

a) indgå i praktikstedets daglige praksis

b) indgå i og udvikle betydende relationer

færdigheder og støtte andres evne til etablering af relationer

c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer

d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis

e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og

f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder”

Uddannelsesplan første praktikperiode

Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF)

Hvordan kan og skal den stu­derende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompe­tenc­e­mål?

Hvordan ser det ud i praksis? (Gerne eksempler)

a)Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces

b)Samspilprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen

c)Kommunikation, samspil og konflikter i relationen

d)Magt og etik i relationer

Den studerende indgår i relationer med børnene på samme måde som de øvrige medarbejdere.

Den studerende forventes at reflektere over sin rolle og ansvar i relationer med børn. Det vil være naturligt at refleksionen foregår i samspil med den praktikansvarlige, og det øvrige personale.

Vi forventer at den studerende vil tilegne sig viden om børn og deres udvikling, og at man som studerende viser selvstændigt initiativ og deltager aktivt i hverdagen.

Hvad kan en studerende lære på praktikstedet?

Alt almindeligt pædagogisk arbejde med børn fra 0-6 år. Arbejde med marte meo, anerkendende pædagogik og inklusion.

Hvordan?

(uddyb ovenstående spørgsmål)

Ved at indgå i institutionens hverdag, og tage ansvar for egen læring.

Det forventes, at den studerende i samarbejde med den praktikansvarlige reflekterer over egen læring, og stiller sig undrende og nysgerrigt i rollen som studerende, samt til vores pædagogiske praksis.

Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet?

Rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og eva­luering, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion

Den studerende kontakter Perlen og der aftales et besøg hvor den praktikansvarlige viser rundt, og der laves aftaler om praktikken.

Der afholdes konferencetime mindst 2 gange månedligt. Dagsorden udarbejdes af den studerende og den praktikansvarlige, hvor pædagogen har ansvaret for afholdelsen.

Den studerende bærer ansvaret for at forberede sig, læse litteratur, tage referat samt i det hele taget udbyttet af praktikken. Den studerende har ansvaret for sine mål og opgaver.

I Perlen ønsker vi at giver plads, rum og accept til at den studerende kan afprøve egne teorier og ideer.

Anbefaling af faglitteratur

”At blive sig selv” af Marianne Brodin og Ingrid Hylander.

Øvrig litteratur aftales med den praktikansvarlige ud fra den studerendes mål med praktikken og Perlens indsats områder.

Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen)

En vejledningstime mindst 2 gange om måneden, samt et personale/stuemøde 1 gang om måneden

3. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

Anden praktikperiode

Tema: Den pædagogiske institution

Faglige kompetencemål

”Målet er at den studerende kan

a) indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde

b) deltage i udviklings- og forandringsprocesser

c) planlægge, gennemføre, dokumenterer og evaluere pædagogiske processer

d) dokumentere og formidle pædagogisk praksis og

e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis”

Uddannelsesplan anden praktikperiode

Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF)

Hvordan kan og skal den studerende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompetencemål?

Hvordan ser det ud i praksis?

(Gerne eksempler)

a)Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende

b)Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling

c)Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår

d)Praktikstedets Organisation, kultur og ledelse

e)Internt og eksternt samarbejde

f)Magt og etik i den institutionelle ramme

Den studerende indgår i det daglige arbejde med de øvrige medarbejdere, og er aktiv i forhold til debat og planlægning af det pædagogiske arbejde, samt løsninger af hverdagens problemstillinger.

Den studerende arbejder med sin rolle som fagprofessionel i relation til børn og forældre. Kunne handle anerkendende og kunne begrunde sine handlinger og holdninger pædagogisk.

Den studerende arbejder med at forholde sig etisk og kritisk reflekterende i forhold til egen og Perlens praksis.

Der tilbydes samtaler med ledelsen omkring ledelse, kultur og organisation.

De studerende tilbydes at deltage i et forældrekontaktudvalgsmøde og evt. forældremøde

Hvad kan en studerende lære på praktikstedet?

Alt almindeligt pædagogisk arbejde med børn fra 0-6 år. Anerkendelse, børns udvikling, marte meo samy inklusion

Den studerende kan efter ønske fordybe sig i specifikke områder.

Hvis det er muligt, deltage i forældresamtale omkring børn.

Hvordan?

(Uddyb ovenstående spørgsmål)

Ved at indgå i institutionens hverdag, og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde.

I Perlen ønsker vi at giver plads, rum og accept til at den studerende kan afprøve egne teorier og ideer.

Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet?

Rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og evaluering, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion

Den studerende kontakter Perlen og der aftales et besøg hvor den praktikansvarlige viser rundt og der laves aftaler om praktikken.

Der afholdes konferencetime mindst 2 gange månedlig. Dagsorden udarbejdes af den studerende og den praktikansvarlige, hvor pædagogen har ansvaret for afholdelsen.

Den studerende bærer ansvaret for at forberede sig, læse litteratur, tage referat samt i det hele taget udbyttet af praktikken. Den studerende har ansvaret for sine mål og opgaver.

Anbefaling af faglitteratur

”At blive sig selv” af Marianne Brodin og Ingrid Hylander.

Øvrig litteratur aftales med den praktikansvarlige ud fra den studerendes mål med praktikken og Perlens indsats områder.

Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen)

En vejledningstime mindst 2 gange månedligt samt et personale/stuemøde 1 gang hver måned

4. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

Tredje praktikperiode.

Tema: Den pædagogiske profession

Faglige kompetencemål

”Målet er at den studerende kan

a) beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession

b) yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov

c) redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt

d) skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og

e) redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling”

Uddannelsesplan tredje praktikperiode

Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF)

Hvordan kan og skal den studerende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompetencemål?

Hvordan ser det ud i praksis?

(Gerne eksempler)

 Den studerende indgår i det daglige arbejde med de øvrige medarbejder og er aktiv i forhold til debat og planlægning af det pædagogiske arbejde.

Den studerende arbejder med sin rolle som fagprofessionel i relation til børn og forældre; handle anerkendende og kunne begrunde sine handlinger og holdninger pædagogisk.

Den studerende skal ud fra hverdagen nedskrive og fremlægge en praksisfortælling.

Vi forventer at den studerende forholder sig til vores lære plan, virksomhedsplan og sprogvurderingsmateriale.

Hvis det er muligt så deltage i et forældremøde.

a)Professionens arbejds­områder og opgavefelt

b)Pædagogiske handle­former og pædagogiske metoder

c)Professionens vidensformer, faglige ker­nebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder

d)Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling

e)Professionsbevidsthed og -identitet

f)Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver

Hvad kan en studerende lære på praktikstedet?

Alt almindeligt pædagogisk arbejde med børn fra 0-6 år. Anerkendelse, børns udvikling, marte meo samt inklusion.

Den studerende kan efter ønske fordybe sig i specifikke områder.

Hvis det er muligt at deltage i forældresamtale omkring børn.

Hvordan?

(Uddyb ovenstående spørgsmål)

Ved at indgå i institutionens hverdag, og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde.

I Perlen ønsker vi at giver plads, rum og accept til at den studerende kan afprøve egne teorier og ideer. Særligt vedrørende specialisering, linjefag og det tværprofessionelle element.

Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet?

Rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og evaluering, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion

Den studerende kontakter Perlen og der aftales et besøg hvor den praktikansvarlige viser rundt og der laves aftaler om praktikken.

Der afholdes konferencetime mindst 2 gange månedligt Dagsorden udarbejdes af den studerende og den praktikansvarlige, hvor pædagogen har ansvaret for afholdelsen.

Den studerende bærer ansvaret for at forberede sig, læse litteratur, tage referat samt i det hele taget udbyttet af praktikken. Den studerende har ansvaret for sine mål og opgaver.

Anbefaling af faglitteratur

”At blive sig selv” af Marianne Brodin og Ingrid Hylander.

Øvrig litteratur aftales med den praktikansvarlige udfra den studerendes mål med praktikken og Perlens indsats områder.

Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen)

En vejledningstime mindst 2 gange månedligt samt et personale/stuemøde hver 2 uge.

Der knytter sig særlige krav til tredje praktikperiode vedrørende specialisering, linjefag og det tværprofessionelle element.

Se mere om dette i det følgende.

5. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:

Linjefag og specialisering

Linjefag i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen § 9, stk. 2:

”Det valgte linjefag tilrettelægges således, at det har sammenhæng med uddannelsens obligatoriske fag, med specialiseringen og med praktikuddannelsen. Linjefaget indgår som en del af specialiseringen.”

Der er tre linjefag: a)Sundhed, krop og bevægelse, b)Udtryk, musik og drama, c)Værksted, natur og teknik)

De studerende vælger deres linjefag i første semester, altså inden første praktikperiode

I slutningen af fjerde semester, altså i god tid inden tredje praktikperiode vælger de studerende deres specialiseringsområde indenfor følgende tre områder:

  • Børn og unge
  • Mennesker med nedsat funktionsevne
  • Mennesker med sociale problemer

Specialiseringen i sammenhæng med praktikuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelsen § 10:

”Specialiseringen tilrettelægges således, at den indgår som en del af faget Pædagogik, af linjefaget og af praktikuddannelsen i 6.semester.

Stk.2 Den studerende vælger specialisering inden for de specialiseringsmuligheder, som det tildelte praktiksted giver i overensstemmelse med praktikstedsbeskrivelsen”.

Det tværprofessionelle element

Elementet er beskrevet i Bekendtgørelsen§ 5, stk. 2 : ”Den studerende skal gennem teoretiske og praktiske uddannelsesforløb med andre relevante professionsområder opnå forudsætninger for at kunne deltage i samarbejde med personer fra andre professioner i løsning af konkrete opgaver”

I tredje praktikperiode skal kravene vedrørende linjefag, specialisering og det tvær­pro­fes­si­onelle element altså ”indbygges” i praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læ­rings­mål.

Specialiseringsmuligheder

Børn og unge

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Hvordan kan den studerende arbejde på praktikstedet med dette felt?

Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser

Ved at gå i dialog med medarbejderne om pædagogiske metoder og Perlens pædagogik, f.eks. anerkendelse og Perlens pædagogiske læreplan.

Børns og unges livsbetingelser og trivsel, herunder omsorgssvigt og mobning, i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår

Ved at deltage aktivt i hverdagens problemstillinger sammen med det øvrige personale samt søge råd og vejledning.

Inklusion og eksklusion

Ved at deltage i debat og pædagogisk planlægning.

Ved at observere børnegruppen og ved evt. at læse relevant faglitteratur.

Omsorg, magt og relationsdannelse

Ved f.eks. at interessere sig for børns venskaber og anerkendelse. Ved at deltage aktivt i hverdagen og evt. læse Berit Bae ” Voksnes definitionsmagt og børns selvoplevelse”.

Børne- og ungekultur, leg og aktiviteter

Ved at være observerende og aktiv deltagende i hverdagen.

Brugerinddragelse og rettigheder, herunder samarbejde med og vejledning af forældre og andre pårørende samt fagpersoner

Deltage aktivt i hverdagen i forhold til forældresamarbejde og det tværfaglige team.

Udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov for pædagogisk støtte og indsats

Den studerende kan deltage via iagttagelser og refleksion, sammen med personalet så børnenes behov vurderes og tilgodeses i den almindelige pædagogiske planlægning, ofte i samarbejde med fagpersoner udefra f.eks. talepædagog, psykolog m.fl.

Forebyggende arbejde og interventionsformer

Se ovenfor.

Love, konventioner og regler af særlig betydning for børn, unge og deres pårørende

 

Ved at søge relevant litteratur i samarbejde med vejlederen.

Pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i dagtilbud

Ved at læse vores læreplan og vejledning i sprogvurdering samt bruge læreplanen i praksis.

Skolestart og fritidsordning. Overgang fra

daginstitution til skole

Ved at deltage i de største børns hverdag.

De har deres gruppe og der er faste mål for, hvilke kompetencer der arbejdes med.

Der er et tæt samarbejde med SFO og skolen.

Andre specialiseringsmuligheder

Signalement af praktikuddannelsen (bekendtgørelsens bilag 7):

”Praktikuddannelsen bidrager til uddannelsens målsætning ved at tilvejebringe basis og ramme for professionsbaseret viden, forståelse og færdigheder som grundlag for professionel handling. Praktikuddannelsen og undervisningen på uddannelsesinstitutionen udgør to forskellige, gensidigt supplerende læringsrum, hvor vidensformer i samspil kan kvalificere den studerendes læring og videnskabelse.

Udgangspunktet for den studerendes læring er deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion vedrørende samspillet mellem pædagog, institution og profession. Praktikuddannelsen udgør rammen for den studerendes praktiske øvelser og er felt for den studerendes egen undersøgelse af den pædagogiske profession og professionens brugergrupper.

Uddannelsens tre praktikperioder tilrettelægges med en progression, der gradvist inddrager flere perspektiver på det pædagogiske arbejdes kompleksitet, og som udvider den studerendes opmærksomhedsfelt og overblok i forhold til pædagogisk praksis og profession.

Første praktikperiode rettes primært mod den konkrete pædagogiske relation, hvorefter fokus tillige omfatter institutionelle perspektiver i anden praktikperiode, for endelig i tredje praktikperiode at placere den pædagogiske opgave i forhold til den samfundsmæssige forandringsproces.”

Centrale kundskabs- og færdighedsområder  fælles for de tre praktikperioder:

”a)Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis

b)Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis

c)Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring.

d)Etik, værdier og menneskesyn

e)Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis”

På de følgende sider kommer en oversigt over de tre praktikperioders 1)faglige kompetencemål og 2)centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF)

Beskrivelsen af faglige kompetencemål og centrale kundskabs- og færdighedsområder for den enkelte praktikperiode er, sammen med praktikstedets uddannelsesplan for samme praktikperiode, udgangspunkt for fastlæggelse af læringsmål for den enkelte studerende