Vuggestuen Tumlehuset
Vuggestuen Tumlehuset
Grønningen 12
7700 Thisted
gt@thisted.dk
99 17 36 60
61143465 / 61143466

Kalender

Læreplanstemaer


Læreplanstemaer:

Hvordan understøtter vores pædagosiske læringsmiljø børnens alsigdige personlige udvikling:

§ I det pædagogiske arbejde med alsidig personlig udvikling, er det vigtigt at have for øje, at børnegrupperne skifter og læringsmiljøet derfor ikke kan være statisk. Møblerne i vuggestuen er mobile og der flyttes rundt på møblerne efter behovet for at skabe nye læringsrum.

I Tumlehuset er der fokus på sund og varieret kost. Der er endvidere udarbejdet en søvnpolitik, der lader børnene tilpasse søvn efter eget søvnbehov. Dette skyldes at børnenes basale behov skal være dækket, før der er plads til læring, udvikling, dannelse og trivsel.

Vuggestuens meget strukturende personaleplacering i hverdagen, er med til at sikre at alle børn får mulighed for at udforske og udvikle sig alsidigt samt få erfaring med dannelse. Eks. kan børnene bevæge sig frit mellem rummene og aktiviteter indtil kl. 8.30, fordi strukturen sikrer at der i de forskellige rum er nærværende voksne. Børnene kan opleve nye eller kendte aktiviteter alt efter hvor barnet bevæger sig hen.

Gruppe og funktionsopdelingen i løbet af dagen bidrager til at børnene får mulighed for både den trygge og nære relation, samtidig med de har mulighed for at udforske og udfordre sig selv og vuggestuen i eget tempo. Derudover får børnene også mulighed for at opleve børn i forskellige aldre. Derudover mener vi også det er en vigtig del af børns dannelse at udforske andre, men også at få bekendtskab med at der findes forskellige regler og normer i de forskellige grupper. 
Det pædagogiske personale i vuggestuen er en del af læringsmiljøet og personalet er bevidste om deres anerkendende rolle i styrkelsen af barnets personlige udvikling. Dette kommer eksempelvis til udtryk ved at et ”nej” ikke står alene. Vuggestuebørn er ved at danne deres erfaringsrygsæk og derfor står et nej ikke alene. Der sættes altid noget i stedet, så børnene får mulighed for at gøre hvad der forventes. Eks. ” Nej du må ikke sutte på kniven, du må bruge gaflen.” Ligeledes er personalet bevidste om at anerkende og sætte ord på barnets følelser eks. ”Jeg kan se, at du er ked af det. Du slog dit knæ, da du faldt.”

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?

Forudsætningerne for at skabe læringsmiljøer samt læringsrum er: i vuggestuen Tumlehuset er der en søvn politik, hvilket er med til at børnene i huset får den søvn de hver især har behov for. Dette er bestemt fordi det er en forudsætning/et behov der skal være opfyldt, før at børnene overhovedet kan opnå læring af sociale interaktioner i de læringsmiljøer og læringsrum de er i, i løbet af dagen. Dette bliver opfyldt f.eks. ved at vi ikke vækker børnene, når de er ude og sove. Denne politik medvirker til at børnene i vuggestuen Tumlehuset får den søvn som de har brug for, dette betyder at børnene får overskud og energi til at indgå i samspil med andre. Dagen i vuggestuen er meget rutinepræget, hvilket skaber nogle læringsmiljøer, hvor alle børn har mulighed for at deltage og bidrage med deres input, da det er genkendeligt for dem, og derved mere trygt for alle.

I forhold til social udvikling, er personalet rollemodeller, ved at være anerkendende og empatiske i forhold til børnene og resten af personalegruppen. Personalet er rollemodeller i hverdagen, hvor de skaber relationer til og med børnene gennem hele dagen. Personalet er opmærksomme på at sætte ord på egne og andres behov for følelser. Personalet guider børn der er i konflikter. Dette kan opleves, hvis et barn græder og en voksen kommer og siger ” Jeg kan se at du er ked af det, er det fordi du gerne vil være med?” Hvis barnet f.eks. nikker, hjælper personalet barnet i at indgå i nye sociale samspil ved at sige” X er ked af det, fordi han gerne vil være med. Må han lege med jer?”
Personalet guider børnene der er i konflikter med hinanden og viser hvordan de løser deres konflikter.
Vuggestuens børn har motorik hver uge på tværs af stuer og grupper. Derved skaber personalet læringsrum, hvor børnene får mulighed for at danne nye relationer og bruger bevægelse som det fælles tredje.
Personalet skaber læringsrum gennem hele dagen, hvor børnene får erfaringer med at evt. vente på tur. Det kan f.eks. ses ved måltidet, hvor man skal vente på man får mad eller noget at drikke. Det kan os være i lege, hvor man øver sig i at begge kan bidrage til den leg der sker, og at man låner legetøj af hinanden, uden at man bliver sur. Pædagogerne er her dem der guider og vejleder i denne dagligdags læring. Gennem den rutinepræget hverdag er der mange sociale spilleregler, som der kan læres i disse læringsrum, men som lægger mere gemt, og man kan nemt komme til som barn at føle anderledes Dette er personalet bevidste om og derved arbejder de hele tiden om at italesætte hvad der forventes af dem, så ALLE børn kan indgå på samme vilkår.  Vi er et hus, hvor der ses mange forskellige nationaliteter, hvor man har forskellige forudsætninger og baggrund, og derved er personalet rollemodeller for at vise, at alle er okay som de er, og at alle børn og personale har noget at bidrage med til fællesskabet i Tumlehuset.

Gennem motorikgrupperne får børnene også mulighed for at få skabt relationer, samt kan spejle sig i hinanden i et læringsrum hvor der er et fælles tredje, nemlig bevægelsen eller sangen.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sproglige udvikling

I Vuggestuen Tumlehuset er vi i den spæde start i forhold til udvikling af sproget og da vi har flere forskellige nationaliteter, er sprog og kommunikation en vigtig del af vores læringsmiljø. Vi vægter meget højt at børnene bliver ”badet” i ord gennem hele deres vuggestuetid bl.a. gennem daglig bevægelse og musiske lege, samtaler, daglig dagsrutiner, såsom bleskift, måltidet og når de skal ud og sove, babytegn, leg m.v.

Vi skaber læringsmiljøer som ligger op til samtale bl.a. i spisesituationer i alle grupper, hvor der startes med at synge, tales om hvad der spises, hvad maden er lavet af, om det er glas eller kopper der drikkes af.

Vi starter alle motorikgrupper op med sang, sanglege og remser så der kommer bevægelse og rytme på ordene, hvilket også er med til at hjælpe sproget på vej. Derudover skaber vi også en genkendelse for børnene. Igennem motoriktimen bliver der sat ord på bevægelserne når der hoppes, kravles under noget eller rulles på den store gymnastikbold. Vi skaber læringsrum, hvor børnene har større mulighed for at huske ordene, når man sætter en bevægelse på et ord, da vi ved fra erfaring, at man lærer mest, hvis man udfører bevægelsen til ordet.

Vi vægter den daglige samtale i garderoben, hvor der tales om de forskellige beklædningsgenstande, på puslebordet og i legen. Vi sætter ord på følelser og sindsstemninger når de opstår og hjælper børnene med at sætte ord på fremfor at handle fysisk overfor hinanden, til dette bruger vi f.eks. babytegn, selve tegnet efterfølges af det ord som tegnet beskriver.

Vi har billeder på gulvet, på væggen og forskellige former i loftet som bidrager til den daglige samtale og til udforskningszoner, hvor man får nye samtaler igangsat.

Der laves sprogaktiviteter, i mindre grupper og i rolige omgivelser, for eksempel dialogisk læsning, fortællinger og der afholdes daglig samling i vores store gruppe, hvor der laves forskellige sprogstimulerende aktiviteter.

Vi inddrager også forældrene i dette læringsrum og opfordrer dem til at italesætte det de gør i hjemmet på deres modersmål, det kan også være at de skal læse eller synge på deres sprog.

Vi bruger babytegn i hele huset som gør det muligt for børn, der endnu ikke har et verbalt sprog også at deltage i kommunikationen i vuggestuen og i hjemmet. Babytegnene bliver italesat. Vi opfordrer forældrene til at bruge babytegnene hjemme da det er universelle tegn og betyder det samme uanset nationalitet. Babytegnene hænger synligt rundt om i vuggestuen og er en del af vores udforskningszone.

Vi har skiftende fokusord i vuggestuen som alle grupper arbejder med i en periode.

Det pædagogiske personale går forrest i læring af sproget og bruger mange forskellige ord i deres kommunikation. Det er både almindelige dagligdags ord men også abstrakte ord som striber, prikker og pletter samt forholdsord som på, i, under, over mv. Dette gør at børnene får mulighed for at danne sig et større og bredere ordforråd.

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes krop, sanser og bevægelse:

I Tumlehuset er der fokus på at skabe læringsrum, der giver børnene mulighed for at danne kropslige erfaringer, og udvikle deres sanser gennem bevægelsen. Alle børn er tilknyttet en motorikgruppe, hvor de en gang om ugen deltager i et motorikforløb målrettet den aktuelle aldersgruppe. Motorikgrupperne er opbygget med sang, rim og remser og forskellig bevægelse så vi kommer omkring de tre sanser vestibulær sans (labyrint), proprioceptive sans (muskel-led) og den taktile sans (føle). De små stuer har en motorisk øvelse hver dag som laves på puslebordet med de mindste børn.

Der er opmærksomhed omkring at tænke de daglige rutineopgaver ind som læringsrum for bevægelsen. Dette kommer blandt andet til udtryk, når barnet bruger en stige til selv at kravle op i krybbe, eller når barnet selv kravler op på puslebordet og ligeledes når barnet øver finmotorikken ved at eks. at øve i selv at lyne lynlåsen i flyverdragten eller lege med sømperler.

Rutinesituationerne tænkes også med ind som læringsrum for sansning. Måltidet giver stor mulighed for at lade børnene bruge sanserne, når der b.la. ses, duftes, undersøges, mærkes og smages.

Tumlehuset er fysisk indrettet så der indbydes til at bevæge sig både indendørs og udendørs. Børnene må løbe, hoppe og cykle indendørs. Der er et Tumleland, som bruges flittigt hele dagen på tværs af alder og grupper. Udendørs er der skabt læringsrum som ligger op til og giver plads til bevægelse og sansning. Der er læringsrum med forskellige underlag og niveauforskelle. Personalet er strategisk placeret rundt på hele udearealet, så børnene har en nærværende voksen tæt på som tør gå forrest og finde på nye sjove og udfordrende aktiviteter, der fremmer læringsmiljøet for sansning og bevægelsen gennem legen.

I vuggestuen Tumlehuset har vi også fokus på mundmotorik. En god Mundmotorik er vigtigt både for at kunne udvikle sprog men også i forhold til at kunne bruge resten af kroppen. Mundmotorik øver vi fx ved at samle pasta, ærter mm op fra bordet med læberne og puste bobler med sugerør i et glas vand. Vuggestuen Tumlehuset udarbejdet en folder om hvordan man kan øve mundmotorik hjemme.

 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv og science?

Vuggestuen Tumlehuset har et stort legepladsareal, hvor der er uendelige muligheder for at skabe erfaringer med naturen og dens forskelligheder. Vi har f.eks. både en bakke, et skovområde, sandkasse, huller og meget mere. Vi bruger bevægelse og sansning som redskab til at udforske tingene.
Børnene er ude nærmest hver dag, og derved er børnene trygge ved legepladsen. Dette gør at børnene tør udforske naturen både med en voksen og på egen hånd. Personalet fordeler sig rundt på legepladsens areal, og hvor de igangsætter aktiviteter eller følger børnenes nysgerrighed omkring natur, dyrelivet mm. Dette kan f.eks. ses når børnene snakker om bænkebidere, hvor vi derefter går rundt og finder dem.  Børene leger i vandpytter eller kælker og laver snemænd i snevejr eller mærker solen skinne i ansigtet. På den måde oplever og observerer børnene naturens skiftende årstider og personalet er opmærksomme på at italesætte det, analysere det opdagede sammen med børnene. Personalet tager også naturen indenfor så de mindste børn har mulighed for at udforske naturens læringsrum. Vi har fx haft sne inde og sand på gulvet, samt farvet vintergækker med frugtfarve
Vi går på ture og derved skaber vi nye erfaringer omkring naturen og dens fænomener, ved at f.eks. gå ned til vandet eller kigge på nye dyr som ænder og høns. Vi som personale er meget opmærksomme på hele tiden at italesætte vores oplevelser på turen, f.eks. se som det blæser, træerne svinger osv.
Vi skaber læringsmiljøer for børnene, hvor de har mulighed for at analysere og observere naturfænomener, da vi ofte er ude, så børnene kan observere at det f.eks. regner eller solen skinner. Derefter giver vi børnene mulighed for at analysere dette ved at hjælpe med at sætte ord på dette.
Vuggestuen Tumlehuset er lige nu udsmykket som udforskningszoner, hvor børnene kan udforske former, farver, dyr og tal. Dette kan f.eks. ses ved at der er køer, grise og hunde på gulvet, der hænger trekanter og firkanter i loftet og i Tumleland er der forskellige farver på gulvet. Personalet er derudover opmærksomme på at italesætte dette. Vuggestuen Tumlehuset er meget opmærksomme på at skabe læringsmiljøer, som tager udgangspunkt i vores rutiner, da dette skaber størst mulighed for læring for alle børnene. Dette er genkendeligt og trygt og kan f.eks. ses ved måltider, hvor vi tæller hvor mange børn der er kommet, eller hvor mange bønner man har fået. Eller når vi skal i garderoben, italesættes det at man f.eks. skal have regntøj på, da det regner udenfor, fordi det er efterår. Derudover er personalet også opmærksomme på at vi gennem hele dagen får givet børnene erfaring med talforståelse, farver, former mm. Det vil sige, at personalet i aktiviteter, rutiner og fri leg er bevidste om at få sat ord på alle disse begreber.  

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab?

I vuggestuen er det vigtigt for os at danne læringsmiljøer så børnene er en del af et fællesskab. Dette gør vi bl.a. ved at have motorikgrupper, spisegrupper, turgrupper, sproggrupper samt holde fødselsdage i vuggestuen med flag og sang. Alt ovennævnte er med til at give børnene en følelse af samhørighed og fællesskab. vi fejrer fødselsdag for børnene i den gruppe som de er i. Vi finder flag, synger fødselsdagssang og råber hurra.

Vi laver græskarlygter med børnene når det er halloween og børnene i mellem og storegruppen laver julegaver til forældrene op til jul. December er en meget traditionsbunden måned i Tumlehuset. Der er forældrekaffe med æbleskiver. En dag i december er der også besøg af julemanden og hele vuggestuen deltager i julefrokost som vores køkkendame laver til os. Vi afholder også fastelavn for mellem og storegruppen, hvor børn og voksne kommer udklædt. Det er dog ikke et krav. Er der børn som ikke er klædt ud, kan de låne noget af vuggestuens udklædningstøj. Derudover holder vi påske. På den måde får børnene et indblik i diverse traditioner og kulturer som vi har i vuggestuen og i vores samfund. Dette er er med til at give børnene dannelse i det danske samfund, heriblandt de normer og traditioner der høre til.

I vuggestuen Tumlehuset har vi diverse kreative materialer, bl.a. maling, farveblyanter, sakse, modellervoks og abesnot. Når de voksne præsenterer disse ting for børnene, er det med til, at de får kendskab til kreative udtryksformer som er med til at give dem andre muligheder for sansning samt udvikle deres finmotorik, kreativitet og fantasi. Skal børnene male, tegne, klippe og lave et produkt til forældrene er det vores opfattelse at børnene SELV laver produktet med vejledning og en smule hjælp fra de voksne. Derfor kan det godt være at kyllingen eller nissen ikke ligner det man er vant til men til gengæld er det lavet af barnet selv.
 

I Tumleland er der mulighed for at danse til musik fra ipad/radio, synge og spille musik på vores instrumenter samt klæde sig ud i forskellige kostumer. Det pædagogiske personale er rollemodeller og igangsættere for børnene.

Sang er en daglig aktivitet i vuggestuen, hvor børn og voksne i samspil bestemmer hvilke sange der synges i de respektive grupper. Når der spilles musik er det ud fra en bred vifte. Nogle dage er det opera og rockmusik, andre dage kan det være børnesange og meditationsmusik. Vi forsøger også at spille musik fra de lande hvor vi har børn fra.

Hver tredje måned får vi forskellige bøger fra biblioteket. Vi har en læsekrog i vuggestuen, hvor bl.a. biblioteksbøgerne læses højt for børnene. Læsekrogen er dagligt i brug og er en fast del af husets struktur. Vuggestuen har også bøger som børnene selv kan sidde med og på den måde kan der skabes glæde for det skrevne ord. Via oplæsning opnås der et helt unikt samvær og fokus med børnene om et fælles tredje og dette giver anledning til samtaler omkring bøgernes emner.