Børnehaven Skovtrolden

Kalender


 • Fre 11 dec (07:30)
  Lucia - børn, kl 7.15

 • Man 28 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Tir 29 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Ons 30 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Tor 31 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

Børnehaven Skovtrolden - En barndom i naturen

Læreplanstemaer


Alsidig personlig udvikling
Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber,
og at alle børn udvikler empati og relationer.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource,
og som bidrager til demokratisk dannelse.

Selvværd
Vi understøtter barnets udvikling af selvværd og oplevelse af, at være betydningsfuld
ved at opbygge nære relationer til og mellem børnene. Vi viser, at vi er glad for barnet
og følger hans/hendes udspil. Også når der er brug for hjælp til selvkontrol. Vi tilbyder
os med tolkning og ord for børnenes oplevelser. Både så de oplever sig set og genkendt,
men også så de bliver mere bevidste om egne oplevelser, i samspil med andre.
Vi lytter og ser, hvor barnet er så vi kan hjælpe det til at sætte ord på og forstå følelser.
Vi giver ros og anerkendelse og hjælper børnene til selv at give og modtage
samme.
Vi hjælper børnene til medbestemmelse og sætte spor i verden med deres spontane
og planlagte medbestemmelse. Her skaber vi mulighed for dialog, hvor vi støtter fokus,
hjælper med at give mening og at uddybe.
Vi sætter barnet i centrum ved fødselsdage, optrædener, goddag eller farvel.
Skabe trygge og overskuelige rammer, så barnet kan være nysgerrig, undersøgende
og prøve nye ting, tillid til at andre hjælper, passer på en, være tryg nok til at bede om
hjælp hvis det er svært.
Plads og tid til aleneleg og i grupper, tid til fordybelses i det som fanger ens interesse,
fælles leg på pladsen eller på ture rundt i skoven.

Personlige præferencer
Vi understøtter barnets egne følelser og personlige præferencer, altså Hvem er jeg?
Og derigennem lære at håndtere egne følelser og behov og udvide personlige grænser:
Barnet mærker sig selv - egne oplevelser og følelser, mærker, ”hvad kan jeg lide og
hvad bryder jeg mig ikke om”. Give barnet mulighed for at udfordrer sig selv ved at: -
mærke ’suset’ ved f.eks. tab af kontrol, - øve tålmodighed, – opleve skaberglæde, -
vælge selv. Føle efter hvordan har jeg det, håndtere vrede, glæde og savn, mærke
kulde, varme, tissetrang, sult og behov for nærhed. Ved frokost får alle børn en
smagsprøve på dagens frokostret og vælger herefter selv, hvad det gerne vil have
mere af. Måltiderne i Skovtrolden er med 2-2½ times mellemrum, hvilket giver frihed
til at børnene har høj medbestemmelse ved måltiderne, uden at ’lide nød’.

Egenomsorg, omsorg og ansvarlighed
Vi understøtter at barnet øver omsorg, ansvarlighed og medansvar for sig selv og andre
og håndtere egne oplevelser og følelser. Barnet oplever betydningsfulde/meningsfulde
handlinger og aktiviteter. Mærke og aflæse hvordan andre har det, hvordan har
jeg det selv og hvad vil jeg gerne, kan jeg hjælpe andre

Selvtillid
Vi understøtter at barnets opbygger tillid til egen formåen. Barnet leger og øver færdigheder.
Barnet optræder og er i centrum. Barnet leger og udtrykke sig med forskellige
redskaber og materialer, pensel og maling, snittekniv, konstruktionslege, stoftryk,
formgivning i ler, træ eller mudder. Optræde for dagplejen til juleafslutning, forældre
til Luciaoptog eller i lege- og fortælleteater og sanglege. Hjælpe børn til mestring, under
hensyn til alder og modenhed, til tro og tillid til egen formåen. Det kan være opførelser
for forældre eller andre (sang, teater, lucia…) håndtering af værktøj, arbejdet
med selvstændighed i forbindelse med påklædning eller toiletbesøg.

Social udvikling
Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber,
og at alle børn udvikler empati og relationer.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource,
og som bidrager til demokratisk dannelse.

Med udgangspunkt i vores værdi, at alle skal være en del af stærke fællesskaber, understøtter
vi børnenes evne til at skabe kontakt på en hensigtsmæssig måde og afprøve
forskellige handlemuligheder i samspil med andre.

Indlevelse
Vi understøtter barnets medansvar, indlevelse og omsorg i samværet med andre
børn. I de daglige lege, aktiviteter og samvær, passer vi på hinanden, hjælper og
guider til at genkende egne følelser og føle med andre, til at forstå af andres følelser
og hensigter. Børn og og det personale lærer hinanden færdigheder og hjælper hinanden
med praktiske nødvendige hverdagsopgaver. Vi øver os i at dele og gøre noget for
andre i lege og aktiviteter, f.eks. at være vært og gæst i skoven. Vi opfordrer bl.a. børnene
til at spørge hinanden om hjælp, hvis de møder en udfordring der er for svær,
for dem selv endnu

Kontaktstrategier og deltagelsesformer
Vi understøtter barnets evne til at skabe kontakt, lave kontaktstrategier og fælles problemløsning.
I hverdagsrutiner støttes barnets evne til at kontakte andre. I samspillet
med det pædagogiske personale og andre børn skabes der mod og evne til at kigge
efter løsninger, når barnet møder problemer. Det pædagogiske personale er nærværende
og støttende i kontaktformer og konfliktløsning.
Barnet har mulighed for at lave aftaler, øve sig i at vente på tur og give plads for hinanden.
Vi har stor glæde af, at de mindste kan lære af de store, og de store kan hjælpe
de små. Samarbejdsøvelser, passe på og hjælpe hinanden når vi går tur i ujævnt terræn,
går gennem brombær eller bevæger os tæt på vandhuller. Lære at sætte pris på,
at vi er forskellige og kan noget forskelligt og at alle har noget at byde på. Deler oplevelser
som f.eks. juleaktiviteter med Pyt og den blå nisse.

Legen, rolle- og regellege
Vi laver aktiviteter og læringsmiljøer, der understøtter barnets egne og fælles lege og
legeuniverser, hvor det øver sig i at balancere egne ideer og ønsker i samspillet med
andre børn. Vi understøtter barnets evne til at samarbejde, aftale roller og legeregler
og indgå i fælles spilleregler. Barnet præsenteres for forskellige former for regellege.
Vi laver aktiviteter, hvor barnet får mulighed for at hjælpe og hjælpes ad. Vi skaber
rum til at barnet kan afprøve egne evner og lærer forskellige legekoder i forskellige legerelationer

Kommunikation og sprog
Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at
børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere
og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Vores motto lyder bl.a. ”udvikling i relationer” og en af vores værdier beror på at alle
skal opleve at være en del af stærke fællesskaber.
Børns kommunikation og sprog er essentielt for at indgå i meningsgivende fællesskaber
og for at kunne skabe nye relationer og venskaber, og for at opnå noget, man
gerne vil, eller næsten kan selv.
Derfor har vi fokus på at have læringsmiljøer der befordrer til sprogligudvikling. Fx har
vi let adgang til bøger i bålhuset, hvor børnene selv kan ”læse” eller bede om at få læst
højt.
Det er et fokusområde, at der igen er let adgang til børnetablet, med apps, hvor man
er aktiv og i bevægelse, synger fagtesange, finder former og farver, laver fortællinger
med lyd, billeder og video, snakker med børn i den anden børnegruppe.
Når vi går i skoven, har vi ofte udvalgt nogle få fokusord og til samling har vi en fælles
snak om dagen hvor vi prioritere at alle kan komme til orde og øve at fortælle om lege
og oplevelser. Vi øver lydlig opmærksomhed ved at lytte i naturen og lytte til hinanden.
Vi har, i det daglige, fokus på, at vi får en samtale med alle børn, mindst 3 og gerne 5
turtagninger i samtaler og bruger de understøttende sprogstrategier.
Vi leger med kropssprog og mimik så vi får sat ord på tanker og følelser.
Desuden er vi med på sidelinjen når børnene leger, så vi kan støtte op, så alle børn
kan komme til orde eller kommunikere det de egentlig vil og gøre sig forståelig på en
hensigtsmæssigmåde.
Derudover har vi en frivillig pensionist (”Troldeolde”), der kommer en gang i ugen og
læser bøger, rim og remser og bogstavrim sammen med børnene og leger traditionelle
fælleslege.
Kort sagt:
- Sproglig stimulation (Udvikle ordforråd, udtale, sætnings- og begrebsdannelse,
igennem sang, rim og remser, gøre sig forståelig, lytte til andre og forstå deres
budskab, sætter ord på handlinger.)
- Sproglig kreativitet, nysgerrighed på ord og skrift (Lege med ord, rim/remser og
lyde i hverdagen igennem sang, snak og højtlæsning, se på tegn og symboler,
udforsk billedsprog igennem billeder, bøger, plakater, børnenes egne nummer
på deres krusene, samt leg med bogstaver, hvis navn starter med hvilken bogstaver,
tælle og se antal, opdage at tale, bøger osv består af ord og man kan
lære at skrive via bogstaver.)
- At formidle hvad man gerne vil med ord (Bruger de ord man kan og tilegner sig
nye ord ved at lytte og afprøve lyde og tale)
- Sætter ord på alle hverdagens rutiner og gøremål

Krop, sanser og bevægelse
Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med
mange forskellige måder at bruge kroppen på.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde
både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser,
kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Krop, sanser og bevægelse
Barndommen i naturen. Naturen er vores primære læringsmiljø. Det pædagogiske læringsrum
i temaet, krop, sanser og bevægelse er præget af vores rige muligheder for
daglige oplevelser og erfaringer med alle sanser og bevægelse i naturen. Her eksperimenterer
vi med forskellige måder at bruge vores kroppe på.
Vi bevæger os hver dag rundt i ujævnt terræn, hvor motorikken bliver udfordret på
forskellige underlag og naturlige forhindringer, når vi går offroad, eller når vi leger på
højene, i krat og eng. Børnene er slet ikke bevidste om, at de udfordres mange gange
dagligt, men ser det som en del af en leg. Vi færdes frit rundt i skoven og børnene kan
løbe fremad til næste sidevej, indenfor synsvidde. Vi bevæger os ofte over længere afstande,
hvilket også udfordrer barnets udholdenhed og styrke og udvider børnenes
formåen og grænser. Med følesansen røre vi ved mudder eller holder sin første krible
krable og mærker gyset.

Naturen er sanselig. Dagligt mærker vi forskellen på koldt og varmt, hårdt og blødt,
vådt og tørt, spidst og skarpt, lys og mørke, stilhed og larm. Alle sanser kommer i spil,
når vi lytter til naturen, smager på, rører ved og lugter til og forarbejder naturen. Det
en stor sanselig påvirkning, når vi smider sko og strømper og går i mudderet, på
sneen, i græsset og de mange andre underlag skoven har at byde på.
Og ro. Når man ligger helt stille og kigger op i træerne, mens man lytter til fuglestemmer,
blæst eller regn. Eller smags- og lugtesansen, når vi høster skovjordbær, hindbær,
mirabeller, brombær, hylde-, æble-, mælkebøtte- og slåenblomster, kantarelsvampe
og nødder. Eller smager på sure skovmyrer, skovsyre, eller årets første violer
og bøgeblade. Og behovsudsættelsen, når vi samler skovjordbær, hindbær eller brombær
på strå til senere fryd. Spændingen, så man er ved at tisse i bukserne, når vi sammen
leger gemmeleg og venter på at blive fundet.

Vi bruger naturens materialer til at fremstille billeder, mad og brugbare ting, når vi høster,
slagter eller håndterer skrøbelige insekter og smådyr. Vi snitter redskaber, saver
og kløver brænde. Vi bygger og indretter vores pladser så de er foranderlige, med mulighed
for at lege og eksperimentere med forskellige måder at bevæge sig på, men
også hjørner hvor man kan finde ro og kan mærke sig selv.

Andre eksempler:
Trillebakken, klatresele, kælke, sneboldkampe, waders og redningsvest og robåd, tissetræ
og tissestubbe, muldtoilet i pionerlejr. Fx smage sure og umodne æbler, modne
og søde æbler og de overmodne og melede i æblehaven. Levende dyr og døde dyr,
kolde og varme dyr, tørre og våde dyr, hårde og bløde dyr. Hvordan duer, fasaner,
høns, ænder, gæs og rådyr er opbygget, når vi er med til at slagte. Døde rovdyr (med
handsker) - vi har været heldige at opleve ræv, grævling, sæl og høg.
Kort sagt: lyst til at opleve med og bruge hele kroppen og udvikle fysiske færdigheder
og gøre sig egne erfaringer. Grov- og finmotorikken, fysisk grundtræning, koordination
af muskel-led sans og vestibulersans, smags-, lugte-, høre- og syns-følesans. Sug
eller kilder i maven, mærke sig selv, lyst eller ulyst.
Opleve og lære om sund mad, rig variation af smagsoplevelser ved måltiderne og god
hygiejne. Viden om sin egen og andres kroppe og grænser; forskelle og ligheder.

Natur, udeliv og science
Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen,
som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at
opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for
betydningen af en bæredygtig udvikling.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener
i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag,
virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Barndommen i naturen.
Vi er privilegerede som skovbørnehave at ligge i skoven. Vi leger
i naturen og følger med i skovens dyre- og planteliv på helt tæt hold. Vi oplever
årstiderne, undersøger dem og forholder os til dem, når klæder os på efter vejret. Vi
høster skovens frugt, bær mv. og lærer om naturens spisekammer og medicinskab.

Det pædagogiske læringsrum understøtter barnet kendskab til menneskekroppen,
dyr og planter.

Vi færdes i naturen hver dag, oplever naturen på egen krop, med alle sanser og får erfaringer
dyr og planter, ved at være nysgerrige på og få og finde viden om vores omgivelser.
Vi lærer børnene at respektere naturen, dyrene og planterne.
Med de månedlige naturvejlederture får både børn og personale viden og inspiration
til oplevelser og læring i naturen.
Vi har mulighed for at få forskelligt jagtbytte, som vi dissekerer og undersøger. Sammenligner
ligheder og forskelle mellem dyr og mennesker.
Vi bygger og fremstiller med naturens materialer f.eks. mad, redskaber, legeredskaber.

Det pædagogiske læringsrum understøtter at give barnet kendskab og erfaring
med årstidernes skiften og de forskellige muligheder det giver.

Vi høster fra naturens spisekammer en stor del af året. Undersøger hvad de forskellige
planter kan anvendes - og har været anvendt til, som ernæring og medicin.
Vi oplever vores fixpunkter - faste besøgssteder og holdepunkter i skoven, gennem
årstidernes skiften og oplever landskabets forandring.
Det pædagogiske læringsrum understøtter at barnet får oplevelser med forskellige
fysiske og biologiske processer i naturen.
Vi præsenterer barnet til naturfænomener som vejret, sol, måne, stjerner, nedbrydning
og forrådnelse. Afprøver årsag-virkning, når vi lægger vanter eller flotte blade i
undersøgelsesbakker med vand, fordi der bliver lovet nattefrost. Ispladerne samles til
smukke islygter med stearinlys imellem på mørke vintermorgener.
De 4 elementer, jord, ild, luft og vand er en stor del af vores hverdag. Ild som varme,
lys og madlavning – Vand til drikke og leg – Jord til leg og planter – Luft som røg og
blæst.

Det pædagogiske læringsrum understøtter at barnet oplever forbundenhed
med naturen ved at passe på, får viden om og oplevelser i naturen.

Barnet oplever jagt og vildtregulering i naturen. Både gennem planlagte jagter og hvor
vi oplever rovdyr og byttedyr. Finde dyrespor, brække, slagte og spise smagsprøver på
både rådyr og råger og andet vildt.
Vi får lov til at deltage i naturpleje, hvor der nyplantes og udtyndes manuelt eller ser
de mægtige maskiner.
Barnet får en forståelse for invasive arter, dyr og planter, der ikke hører hjemme og
hurtigt overtager pladsen for den danske natur. Igennem vores daglige gang i skoven
lærer børnene også at tage vare på skoven fx ved at sanke af det, vi finder, men også
at lade noget stå tilbage til andre der også bruger skoven – bæredygtighed i det små –
kun at plukke det, man har brug for.
Vi deltager i den årlige affaldsindsamling med Danmarks naturfredningsforening og
børnene samler faktisk skrald hele året rundt, når vi går i skoven
Og vi leger det. Anemonens livsforløb, bien der samler honning/pollen og flyver hjem
til larverne med det. Spætten der pikker i træet efter ostereje-larver :)

Med en barndom i naturen,
mærker man med hele kroppen,
solens varme,
brombærenes pivende surhed eller sødme,
efterårets løvfald, når man kan ryste løvet af et mellemstort træ,
mærke vinden få selv store træer til at svaje og
sætte farten ned til lys- og bålfest hver morgen i bålhusene,
mærke knasende rimfrost, for igen at mærke og se
vårens sprøde og grønne skud
og smage årets første viol, der lover om sundhed resten af året.


Kultur, æstetik og fællesskab
Pædagogiske mål for læreplanstemaet:
1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former
for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og
værdier.
2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser,
både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi,
kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer,
redskaber og medier.

Barndommen i naturen.
Vi har mange traditioner i skoven, som vi ynder at holde i
hævd. Særligt i forbindelse med højtiderne, men også arbejdsdag, familiefester, og
fødselsdage, har sine faste traditioner som børnene ser frem til med glæde.
I kraft af at vi altid er ude i naturen, har vi mange naturens materialer og redskaber til
at skabe med. Vi laver landart, former figurer i ler, mudder eller sne. Vi tegner med
farver, kul, kridtsten, eller med pinde i jorden. Vi gør også brug af mange medier, papir,
skiver, bark, snittet pinde, jorden/sand, sten og mange flere. Det kan også være
kartoffeltryk eller stoftryksbilleder med skovens blomster, urter og frugter, eller lermasker
eller malede strømper på træerne.
De fleste ting vi fremstiller er lavet med skovens materialer. Fx birkegrene til reder,
hyldemors grene til perler, eller når frø fra ahorn og nogle bær bliver til små uroer.
Desuden fortæller vi eventyr og fortællinger fra skoven og vi fremfører nogle gange
eventyrene som små skuespil og lege. Som børnene efterfølgende går hjem og leger
og spiller for hinanden.
Vi ynder også at synge, både kendte og nye sange ofte om naturen og noget børnene
kan relatere til.

Traditioner, fællesskaber og værdier.
Barnet inviteres til at deltage i Skovtroldens forskellige fællesskaber i hverdagen, ved
danske højtider, fejring af fødselsdage og andre mærkedage.
Barnet får kendskab til Skovtroldens og andres forskellige traditioner ved danske højtider,
fejring af fødselsdage og andre mærkedage.
Barnet inviteres til at deltage i gamle legetraditioner.

Udtryksformer, sansemæssige oplevelser og udtryk.
Barnet vil opleve og blive inviteret til at deltage i sange og sangleg, der er tilpasset alder,
årstid og tema. Barnet vil også selv kunne finde dem i bøger og på iPad.
Barnet vil opleve og blive inviteret til at deltage i eventyr og fortælling, der er tilpasset
alder, årstid og tema. Barnet vil også selv kunne finde dem i bøger.
Vi arbejder med kropssprog, mimik og betoning ved lege- og fortælleteater som både
aktiv og tilskuer eller med figurer til hjælp. Vi har billedkunstner- og teaterbesøg i skoven
og teaterture med bus.
Barnet vil opleve forskellige former for billedsprog og selv få lov at arbejde med forskellige
materialer, værktøj og udtryk: Sand, jord, ler, vand, maling, træ, pinde, snor,
farver, planter, papir, plastik, stof, pensler, hammer, søm, knive, iPad/kamera, osv.