Børnehaven Skovtrolden

Kalender


 • Fre 11 dec (07:30)
  Lucia - børn, kl 7.15

 • Man 28 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Tir 29 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Ons 30 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Tor 31 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

Børnehaven Skovtrolden - En barndom i naturen

Inklusion


Lokal målsætning for inklusion
Institution: Børnehaven Skovtrolden
Dato: August 2016 - 2018

Status/sammenhæng
Vi vil arbejde med medarbejdemes deltagelse i børnenes lege; samt medarbejdernes  fokus på
en ressource- og relationsorienteret tilgang til arbejdet med børnene.

Baggrund:
Udfordringer og styrkesider:
•    Resultatet af vores sidste LP-kortlægning, fra kontaktpædagogernes besvarelser på børnenes vegne, viser mistrivsel på ”Adfærd, udagering”, der ligger nede på 479 point, dvs i slutningen af det røde felt.

•    Resultatet af LP-kortlægningen, fra børnebesvarelserne under ”Trivsel”, viser til gengæld en markant stigning fra 541 point midt i det grønne felt til 566 point, trods en sammenlægning af to særskilte institutionsafdelinger, fra to matrikler og med forskellige læreplaner, lige op til kortlægningen,  endda inden de fysiske rammer var bygget.

•    Resultatet af medarbejdernes besvarelser i kortlægningen, omkring tiltalen til børn, er ikke entydigt positiv. ”I denne institution er der ingen i personalegruppen, som giver direkte kritik og negative kommentarer til børnene”. Her svarer 3 ud af 7, ”passer nogenlunde”. (Resten var mere positive)

•    Resultatet af kortlægningens børnebesvarelser, vedrørende børnenes oplevelse af, at medarbejderne deltager i børnenes lege (”Leger de voksne sammen med jer i børnehaven?”) – 10 ud af 29 børn svarer ”nej”.

•    Status på Infobas trivselsmodul. Vi har 26 ”grønne børn” ud af 31, og 5 ”gule børn”. Af de 5, vil 3 have tydeligt gavn af, at vi arbejder mere med social læring mhp. inklusion.

•    Den ene af vores tre værdier, lyder: ”At alle oplever – og ér en del af stærke fællesskaber”

Situationen under LP-kortlægningen:
Lukningen af afdelingen i byen og udflytning af børnene til afdelingen i skoven, inden de fysiske rammer var bygget, var en stor udfordring for medarbejderne, der stod sammen om, at det skulle ikke ”gå ud over børnene”. Børnenes trivsel generelt, steg da også betydeligt jf. kortlægningen, men var en periode, der udfordrede alle børn og medarbejdere. 

Vi har derfor valgt at arbejde generelt med at deltage mere hyppigt i børnenes lege og understøtte børnenes egne lege i hver børnegruppe, Trolderødderne og Hyldetroldene og herved inspirere og styrke børnenes sociale færdigheder og samspil. Derved vil vi understøtte at alle oplever at være en del af stærke fællesskaber og oplever sig inkluderet.
Vi vil desuden, gentage grundlæggende ICDP-undervisning i et undervisnings- og læringsforløb hen over efteråret, med fokus på ressource- og relationstilgang til børnene, for den samlede personalegruppe.

I denne inklusionsmålsætning, vil vi have særligt fokus på de daglige tiltag ift. børnene i det pædagogiske arbejde (læreplanerne), der understøtter samvær og læring, børn og medarbejdere i mellem.

Mål (fra Skovtroldens læreplaner)
Mål 2.2 Kontaktstrategier og problemløsningsstrategier. Understøtter barnets evne til at tage kontakt til andre og til at give lyst og evne til at kigge efter løsninger, når barnet møder problemer.

Mål 1.5 Fantasi og kreativitet. Understøtter og udfordrer barnets udviklng af ide-verden og ”hitte-på-somhed”.


Tegn (fra Skovtroldens læreplaner)
2.2 Tegn på kontakt og problemløsning:
-Barnet nikker og ”mmm” eller smiler bekræftende, når en medarbejder forsøger at sætte ord på, for barnet.
-Barnet prøver at handle ud fra medarbejdernes tolkning af fx intentioner i en konflikt eller leg.
-Barnet forsøger sig med afpassede reaktioner, de har set ved eller hørt fra medarbejderne eller de andre børn.
-Barnet forsøger at hjælpe andre, der fx siger ”Kan du ikke se, at han ikke kan lide det?”.
-Barnet forsøger at lave aftaler/kompromisser i rollelege, fx i familielege eller hulebygning.

1.5 Tegn på at barnet bliver inspireret til at bruge fantasi og hitte på: (uddrag)
-Børn, der bliver inspireret af medarbejdere eller andre børn, til nye lege, digte historier eller sange 

Tiltag (fra Skovtroldens læreplaner)
Tiltag 2.2 for at understøtte barnets evne til at skabe kontakt/kontaktstrategier og fælles problemløsning:
-Dagbogsskrivning (samling om dagens oplevelser)
-Voksendeltagelse i børnenes egne lege og legekonflikter
-Tolke situationer for børnene
-Hjælpe med at sætte ord på, for barnet
-Bygge huler / gruppe- og familielege

Tiltag 1.5 for at understøtte udvikling af fantasi og kreativitet: (uddrag)
-Voksendeltagelse i børnenes egne lege
-Voksenintroducerede aktiviteter og lege
-Voksenstøttet børneteater
-Voksenteater for børn

Evaluering  (fra Skovtroldens læreplaner)
Understøtter den valgte pædagogiske aktivitet, stadig udviklings- og læringsmålet?
I hvilken grad opnås her-og-nu-effekt?
I hvilken grad, er den pædagogisk handling, en del af en langsigtet indsats?
Er der konkrete forhold, der er vigtige at huske næste gang?

Årlig evaluering med medarbejderne og med forældrerådet i februar 2017 og februar 2018.

 

 
 
 
  


 

s børn, samtidig med at vi bevarer fokus på den enkeltes ressourcer og trivsel.