Børneambassaden
Børneambassaden
H.C. Ørstedsvej 19b
1879 Frederiksberg C
borneambassaden@frederiksberg.dk
3821 0401
2898 0401 (Carsten Hansen)

Kalender


  • Fre 05 jun
    Lukket

  • Tor 18 jun
    Sommerfest for vuggestuen

  • Fre 26 jun
    Sommerfest for børnehaven

Nyheder

Nødberedskab 

Kære forældre.

Følg med i de mails I får gennem Infoba løbende i disse dage.

Der er løbende tilmelding til pasning en uge af gangen.

Det er desværre nødvendigt, at vi får jeres tilmeldinger for at vi kan tilbyde pasning til jeres børn.

 

Hvor informerer vi?
Vi kommunikerer jo normalt gennem Infoba og vil fortsat holde jer opdateret den vej, men da Infoba kan være lang tid om at sende mails ud, vil vi også informere gennem vores facebook side.

Du kan finde den ved at søge på Børneambassaden
 

Har I øvrige spørgsmål er de også velkomne.

 

Mvh.

 

Carsten Hansen

 

Se hvad Børneambassadden står for, og hvordan vores forældre oplever det i denne video

 

Den 24. februar havde vi uanmledt besøg fra arbejdstilsynet. Det gav os en grøn smiley

Pædagogisk grundsyn


Børneambassadens pædagogiske grundsyn

Vi har valgt at arbejde efter tre grundværdier – omsorg, tryghed og nærvær - som har stor betydning for, at barnet og forældrene falder til i institutionen og som derudover skaber de bedste betingelser for barnets trivsel og læring. Vi har endvidere valgt at lade den anerkendende tilgang til børn og voksne være afsættet for det daglige arbejde.

På Børneambassaden tager vi udgangspunkt i, at hvert barn er unikt og har værdi i sig selv. Vi opfatter børn som sociale, aktive og selvstændige individer med egne behov og interesser. Vi ser både det enkelte barn og tager hensyn til individuelle behov, ligesom vi er opmærksomme på at se hele gruppen af børn og dens behov. Vi har fokus på det, som det enkelte barn er god til, så barnet oplever succes og dermed får lyst til og mod på nye udfordringer. Når vi fokuserer på succesoplevelserne, er det med til at øge selvværdsfølelsen hos det enkelte barn.

 

Omsorg

Det er vigtigt for såvel vuggestuebørn som børnehavebørn, at de oplever at blive imødekommet. Derfor er det vigtigt, at vi giver det enkelte barn opmærksomhed, hilser velkommen og viser interesse, når barnet kommer i institution. Vi vægter, at børnene føler sig både set, hørt og forstået, at de oplever, at de bliver taget alvorligt og respekteret. Dette gør vi blandt andet ved at møde det enkelte barn der, hvor det er.

Vi arbejder målrettet med, at alle børn skal opleve, at de hører til i institutionen, at de har tillid til, at de møder voksne som trøster og støtter, samt voksne som formår at rumme barnets mange forskellige følelsesmæssige udtryk.

Omsorgsarbejdet handler for os i høj grad om relationen mellem de/den voksne og barnet, relationen skal for barnet være det afsæt, der gør, at det får mod på at udforske og undersøge omgivelserne, får mod på at opsøge de andre børn og ro og energi til at lære nyt.

Omsorg handler også om at opfylde de helt basale behov hos børnene, såsom hjælp til at gå på toilettet, få skiftet ble, hjælp til at holde på skeen, hjælp til at falde til ro, når barnet skal sove osv.

 

Tryghed

Børneambassaden skal være et rart sted for børn, forældre og personale, derfor gør vi os umage med at skabe en tryg atmosfære. Allerede i det første møde er det vigtigt, at børn og forældre føler sig velkomne, vi vil gennem dialog introducere jer til Børneambassaden og vores hverdag.

Vi tror på at, hvis I som forældre føler Jer trygge ved institutionen og personalet, så letter det overgangen for barnet.

Vi lægger vægt på at skabe en hverdag, som er tryg og forudsigelig. Det vil sige, at vi har en vis struktur på dagen f.eks. faste spisetider, vi vasker hænder før vi spiser osv. Aktiviteter og faste rutiner er med til at skabe sammenhæng og forudsigelighed og bidrager til at barnet ved, hvad det skal.

Børnene har også brug for at vide, at ”der er nogen der passer på dem”, altså at de voksne tager ansvar for, at børnene kan ”føle sig trygge og sikre”. At de voksne f.eks. støtter og hjælper barnet, når stigen til krybben virker mere stejl end den gjorde i går, eller når ens bedste ven bliver så rasende, at han kan finde på at slå.

I arbejdet med at skabe tryghed er omsorg for det enkelte barn væsentligt. Barnet skal kunne mærke, at det er vellidt og at der er en interesse for det enkelte barn, barnet skal ikke være i tvivl om, at det kan regne med de voksne. 

 

Nærvær

Nærvær handler for os om at være til stede i nuet, at kunne give sig tid til at møde børnene og forstå, hvad de vil. De mindste vuggestuebørn har ikke noget verbalt sprog, her skal den voksne forsøge at forstå selv de mindste signaler, det kræver et nærvær og at den voksne trækker på de erfaringer og den viden han/hun har om barnet i forvejen.

Den nærværende voksne har også blik for det enkelte barns udvikling, trivsel, relationer og er opmærksom på selv små forandringer, som kan have betydning for barnet.

Nærvær er noget der kan mærkes. Når børnene oplever de voksnes nærvær, kan de bedre overgive sig til legen, de kan regne med, at ”trygheden” er lige i nærheden. Vi mener, at nærvær skaber tryghed og giver gode rammer for leg og læring.

 

Anerkendelse

I Børneambassaden har vi valgt et anerkendende menneskesyn, som platform for samværet mellem børn og voksne. Det kommer til udtryk gennem hele den måde, man er i relationerne til andre på og udspringer af en grundlæggende holdning af ligeværd og respekt.

Anerkendelse betyder for os at styrke det enkelte barn i troen på, at det er noget helt specielt, at det er værd at lytte til og dermed er noget værd. At barnet får en fornemmelse af, at det er noget i kraft af sig selv uafhængigt af præstation. At det oplever, at det bliver taget alvorligt også i situationer, hvor den voksne mener noget andet end barnet.

Det at arbejde anerkendende skal være tråden til at binde hele organisationskulturen sammen. Vi arbejder hele tiden med at implementere et anerkendende menneskesyn, således at alle børn og voksne mødes med en anerkendende tilgang og dermed lærer at forholde sig anerkendende til sig selv og deres omverden.