Børnehuset Carlsvognen
Børnehuset Carlsvognen
Rahbeks Allé 19
1801 Frederiksberg C
carlsvognen@frederiksberg.dk
38 21 17 60
kontor; 38 21 17 61

Nyheder

rundvisninger i januar er aflyst gr, Covid19

 

Pædagogiske læreplaner


Carlsvognens pædagogiske læreplan.

Børnehuset Carlsvognen arbejder ud fra de love og regler fastsat af Frederiksberg kommune og staten. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud.

  • I  2018 forventes der vedtaget en Ny Dagtilbudslov der får indflydelse på de pædagogiske læreplaner ift. nogle ændringer og justeringer der har betydning for måden vi arbejder med læreplans målene på. Vi skal derfor i 2018 i gang med at tilpasse og ændre Carlsvognens nuværende læreplan således at den lever op til gældende lovgivning. 

Et af redskaberne til målopfyldelse er de pædagogiske Læreplaner. Den pædagogiske læreplan for børn i alderen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart skal med udgangspunkt i børnegruppens sammensætning give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Der er 6 overordnede nationale læreplanstemaer(Alsidig personlig udvikling, Sociale Kompetencer, Sproglig udvikling, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener, Kulturelle udtryksformer og værdier)

Derudover beskrives arbejdet med inklusion og børnemiljø.

I dagtilbud har vi de seneste 4 år i Frederiksberg Kommune arbejdet med ”effektstyring indenfor dagtilbud”. Her undersøger vi og arbejder med kvaliteten i vores pædagogiske praksis.

Vi kan ikke undgå at arbejde med alle 6 læreplanstemaerne i større eller mindre grad i løbet af året. Vi kan f.eks. ikke arbejde med sprog uden også at arbejde med barnets personlige kompetencer og alsidige forudsætninger. Vi kan ikke arbejde med natur og Naturfænomener uden at arbejde med sproget i den forbindelse osv – vi måler og evaluerer bare ikke på alle 6 læreplanstemaer hvert år.

Vi udarbejder effektstyringsskemaer med specifikke mål og aktiviteter indenfor hvert af  enkelte læreplanstemaer i forhold til den måde vi har organiseret vores børnegrupper på. Det betyder at der bliver udarbejdet skemaer for; Vuggestuebørn i alderen fra ca.0-2 år, mellemgruppen børn fra ca. 2½-3½ år og 1. sals børnene i alderen fra ca. 3½/4 til 6 år. 

Vi kommer i dybden med alle 6 læreplanstemaer over en 3 årig periode.

Vores overordnede mål for de pædagogiske læreplaner er at alle børn i Carlsvognen støttes i at forstå sig selv og andre. Læring og læreprocesser er en naturlig del af børns dagligdag i en daginstitution. Vi arbejder i dag indenfor det pædagogiske arbejdsfelt med læring og læringsrum for børns udvikling og almene trivsel.

Børn kan ikke ikke lære! Læring foregår på alle tidspunkter i institutionens hverdag, derfor er læringsrummet i hverdagslivet udgangspunktet for vores læreplaner.

Børn lærer bedst, når de er motiverede og nysgerrige. Derfor tager vi udgangspunkt i børnenes egne interesser og erfaringer, fordi børnene er mere engagerede og tør mere, når de er optagede af noget der interesserer dem. Som personale har vi en vigtig opgave i at motivere og opfordre børnene til nysgerrighed i forhold til at lære nyt. I Carlsvognen er det et pædagogisk mål at vi udfordre børnene til nærmeste udviklingszone (Vigotsky)

I Carlsvognen ser vi børns læring i et dobbelt perspektiv. På den ene side, det enkelte barns forudsætninger, egne interesser, behov og rettigheder. På den anden side de forventninger og krav, som barnet møder og vil møde senere i sin opvækst. Hensynet til det enkelte barn i forhold til hensynet til fællesskabet af børn. Vi sigter mod at det enkelte barn kan udvikle sig, samtidig må alle børn tilegne sig og følge visse sociale spilleregler og normer for at kunne begå sig og trives i forskellige fællesskaber – at barnet bliver livsduelig.

Forældrene har, naturligt nok, især deres eget barn i fokus, mens medarbejderne i Carlsvognen ud over det enkelte barns behov, også forholder sig til gruppen af børn.                                                          Forældre og medarbejdere i Carlsvognen kan have forskellige værdier, hvilket kræver rummelighed og en professionel holdning til samarbejdet hvor dialogen er i centrum.

Legen: I Carlsvognen ser vi legen og det at skabe rammer og rum for at legen kan udfolde sig, som en væsentlig del af vores pædagogiske praksis.

At lege er at lade som om og agere inden for en fiktiv virkelighedsverden. Legeverdenen er afgrænset af legesignal, som angiver, at det der skal ske ikke er ”rigtigt”, men ”som – om”. Legens væsen er fantasien, evnen til at danne mentale forestillinger af verden.

Legen har leg som mål - og læring som sidegevinst.  Børn leger for at lege, og i legen lærer de at:                                  

- tænke kreativt og bruge fantasien                                         

- give udtryk for følelser,ideer og tanker                                                                                                                       

- lytte til andres ideer og forslag                                                          

 - sige til og fra og markere et personligt standpunkt                                                                                                       

- turde give sig i kast med noget nyt                                                                                                                                 

 - loøse konflikter og samarbejde                                                                                                                                                    - opnå og dele stærke følelser af selvforglemmelse, overskridelse, samhørighed og fællesskab.   

I Carlsvognen arbejder vi også med Legeværksteder, hvor en mindre gruppe børn sammen med en voksen, er sammen om en struktureret leg i en fast ramme og tidsrum. Det er den voksne der sætter rammen for legen.    

Inkluderende praksis

Den inkluderende praksis gælder for alle børn i Carlsvognen. Alle børn har krav på at være en del af og kunne bidrage til fællesskabet. Samspillet børnene imellem understøttes pædagogisk. Det inkluderende arbejde tager udgangspunkt i det enkelte barn og i gruppen.

I Børnehuset Carlsvognen har vi både fokus på den faglige inklusion, hvor barnet deltager i strukturerede aktiviteter rammesat og styret af en voksen og den sociale inklusion hvor barnet er i leg og kompetenceniveauet er bestemt af barnet selv.

Inkluderende praksis;

I arbejdet med den faglige inklusion er alle børn en del af en lille eller mindre gruppe. Aktiviteterne tilrettelægges af pædagogerne så de tilgodeser og tager udgangspunkt i gruppens alder og kompetenceniveau. Når vi i Carlsvognen arbejder inkluderende, er vores perspektiv at alle børn har særlige behov og vi arbejder på at alle børn i Carlsvognen bliver attraktive legemakkere og alle børn har en ven.

Børn med særlige behov                                                                            

Rummelighed i forhold til børnene i Carlsvognen:

Alle børn har særlige behov og nogle har særlige rettigheder.

Med rummelighed forstår vi i Carlsvognen, at der skal være plads til forskellighed og, at dette er en ressource. Vi skal kunne rumme mange slags børn med det udgangspunkt, at alle børn er forskellige og derfor skal behandles forskelligt for at have lige muligheder. Vi vil her beskrive hvilke muligheder vi har i Carlsvognen for at inkludere børn med særlige rettigheder.

  1. Vi har en stor legeplads, som lægger op til, at børnene leger i mindre grupper hvor det enkelte barn bliver involveret, det giver færre konflikter og større forståelse det enkelte barn og resten af børnegruppen imellem.                                                                         
  2. Vi gør meget ud af at forklare væsentlige punkter i vores daglige struktur ved at gentage det vi gør dag efter dag. Dette skaber en altafgørende forudsigelighed for børn med særlige behov men er ligeledes en nødvendighed for alle.
  3. Vi er tydelige voksne, der guider børnene på deres vej her i Carlsvognen. Vi er konsekvente i vores pædagogik og følger op på vores guidning af børnene. På den måde får børnene tillid til os som voksne ligesom vi omvendt har tillid til børnene. 

Et eksempel kan lyde således:

Barnet der har svært ved at modtage en kollektiv besked om at de skal vaske deres hænder, bliver fulgt af en voksen. Den voksne viser rent konkret, ved at være til stede og guide, hvordan man står i kø til håndvasken på en stille og rolig måde. Derefter hvordan man vasker hænder så barnet ikke selv bliver helt vådt eller alle andre børn bliver våde. Den voksne hjælper barnet til at holde fokus på opgaven. Vi holder øje med barnet i situationen og støtter indtil barnet har forstået og mestrer den.

  1. Vi prioriterer, i perioder, ekstra ressourcer for at skabe rum for det enkelte barn. Det kan være nødvendigt at ansøge Frederiksberg kommune om tilførsel af ekstra ressourcer til et barn over en kortere eller længere periode.
  2. Bus gruppen, giver mulighed for mindre grupper og en struktur, der gør, at de velfungerende børn får et frirum og barnet med de særlige behov bliver fulgt af 2 voksne i et mindre forum.
  3. Større chancer for succesoplevelser i mindre grupper (bussen, ture, aktiviteter i mindre grupper - sammenhænge).
  4. Vi arbejder ud fra Marte Meo metodens principper, der lægger vægt på positive ressourcer i stedet for fejlfinding og altså sætter det som fungerer i fokus i stedet for det, som ikke fungerer (Se afsnit om Marte Meo).

Pædagogisk Refleksion

For at sikre os at vi hele tiden ”arbejder ud fra det vi siger vi gør” drøftes inkluderende praksis og effektstyring løbende på fagmøder og til fælles personalemøder. Vi arbejder kontinuerligt med at finde de mest optimale evalueringsmetoder til at evaluere vores indsatser og børnenes udbytte af aktiviteterne.

På vores stuemøder samt vores pædagogmøder drøfter vi løbende børnenes legerelationer for herigennem at sikre at alle børn indgår i fællesskaber og venskaber.

Vi arbejder blandt andet med praksis fortællinger, cases og udvalgt litteratur.  Derigennem reflekterer og diskuterer vi de pædagogiske dilemmaer som opstår i vores hverdag. Her får vi øje på alternative måder at handle på, når vi skal agerer henholdsvis med gruppen eller med det enkelte barn for øje.