Børnehuset Carlsvognen
Børnehuset Carlsvognen
Rahbeks Allé 19
1801 Frederiksberg C
carlsvognen@frederiksberg.dk
38 21 17 60
kontor; 38 21 17 61

Nyheder

rundvisning d. 18.11 er aflyst gr, Covid19

 

Bevægelsespolitik


I 2011 blev det politisk vedtaget i Frederiksberg kommune at alle dagtilbud i kommunen skulle udarbejde en selvstændig bevægelsespolitik.
Bevægelsespolitikken er udarbejdet på baggrund af sundhedsstyrelsens anbefalinger og bør ses i sammenhæng med Carlsvognens mad- og måltidspolitik.

Formålet med bevægelsespolitikken er :
• at børn i en tidlig alder opnår bevægelsesglæde og forståelse for egen krop
• at fysisk aktivitet bliver en naturlig del af børns hverdag
• at børn lærer om sunde og sjove alternativer til stillesiddende aktiviteter
• at styrke børns motorik, indlæring og koncentrationsevne
• at gøre børn mere selvhjulpne i hverdagen
• at forebygge livsstilssygdomme og overvægt allerede i småbørnsalderen.

Vi ved at fysisk aktivitet i hverdagen er med til at styrke børnenes motorik, koncentrationsevne, indlæring og er grundlaget for fysisk og psykisk sundhed og helbred. Når vi i Carlsvognen bringer bevægelse og fysisk aktivitet ind som en naturlig del af børns hverdag, fremmer vi bevægelsesglæden og hjælper børnene til at træffe sunde valg, også senere i livet.
Definition: hvordan forstår vi begrebet?
Bevægelse omhandler fysisk aktivitet, leg, kropsbevidsthed. Det at bevæge sig skulle gerne være en naturlig del af barnets hverdag, heri tages udgangspunkt, når der arbejdes med emnet.
Vision og mål : hvad vil vi?
Vores overordnede mål er at give børnene glæde og oplevelser ved bevægelse med brug af alle sanser, så deres lyst til bevægelse bevares/øges. Endvidere ønsker vi at .
• Give barnet en forståelse af at krop, bevægelse og sundhed hænger sammen
• Skabe kropsbevidsthed
• Gøre det naturligt og sjovt at udfordre sig selv
• Styrke de sociale kompetencer gennem fysisk leg
Metode: Hvordan /hvad gør vi?
For at imødekomme alle børn og komme godt rundt om emnet bruger vi forskellige metoder og tilgange. Vi prioriterer at skabe plads og tid til fysisk udfoldelse både inde og ude.
• Rytmik og forhindringsbaner ude og inde
• Sang og sanglege ude og inde
• Vikingespil, fodbold, løbecykler m.m.
• Spontan /planlagt dans til musik på stuen/legepladsen
• Finmotoriske aktiviteter
• Øver selvhjulpenhed
• Vi er dagligt på legepladsen
• Busture med Carlsvognens minibus til skov/naturlegepladser, strand… for alle børn i Carlsvognen over 3 år
• Vi holder min. en årlig temauge med fokus på bevægelse for hele institutionen.
Ved brug af praksisfortællingerne, Lp-modellen og SMTTE har vi erfaret at :
• Det betyder meget at de voksne går foran og er med og deltager aktivt i de fysiske aktiviteter.
• De voksnes engagement smitter
• Vi kan inspirere og motivere børnene ved at gå ind og styre en leg
• Det betyder meget for et barns motivation når en voksen guider og hjælper til at overvinde evt. forsigtighed/modvilje mod at udfordre/udfolde sig
• At Carlsvognens minibus har stor betydning for hvordan børnene bevæger sig – de bevæger sig mere og bliver mere udfordret på fysikken på busture
• Børnenes påklædning har stor betydning for om børnene kan bevæge sig
• Vi tilpasser børnenes fysiske udfoldelser når vi er indenfor pga. trange pladsforhold
• At vi kan få flere børn med ved at vi motivere og gå foran og ”kræve” at de deltager
Spor undervejs: Hvad kan vise os at børnene er på rette vej ?
• At børnene naturligt fysik udfordres af omgivelserne; cykler, løber op og ned af bakkerne, kravler i træerne, bruger rutsjebanen, gyngerne, osv.
• At de viser glæde ved flere forskellige fysiske aktiviteter
• At de selv er opsøgende eller initiativtagende til leg og bevægelse
• At de efterspørger en særlig aktivitet
• At evt. modstand minimeres efterhånden som barnet oplever sejre
Succeskriterier: Det er lykkes, når børnene i forhold til deres alder oplever /kan
• Viser glæde ved fysisk aktivitet
• Selv skaber lege med fysisk indhold
• Kan benævne og udpege de forskellige kropsdele
• Udviser høj grad af selvhjulpenhed eller initiativ hertil
• Kan indgå i sociale relationer hvor bevægelse fordres
Hvad gør vi hvis et barn ikke oplever/kan.
• Laver målrettede forløb enten med barnet og/eller hele børnegruppen
• Benytter hverdagens muligheder mere intenst
• Søger hjælp hos eksterne fag personer
• Samtale og dialog med forældrene
Hvordan inspirerer vi i Carlsvognen til at forældrene får kendskab til vigtigheden af fysiskaktivitet?
• Skriftliggørelse (whiteboard tavler, nyhedsbreve )og fotodokumentation af bevægelsesaktiviteter
• Information på forældremøder
• Til samtaler og i dialog med forældrene
• Alle forældre i Carlsvognen modtager log in til Carlsvognens hjemmeside. Vi opfordrer alle forældre i Carlsvognen til at gøre brug af hjemmesiden hvor bevægelsespolitikken vil være tilgængelig.
Dokumentation. Hvilken metode bruger vi til at dokumentere om målene er opnået?
• Finder vi eller forældrene behov holdes samtaler med kortere interval
• Barnets generelle fine trivsel er dokumentation for at målet er nået
• Sætter mål og succeskriterier op mod børnegruppens faktiske kunnen ved brug af aktiv lytning og iagttagelse og praksisfortællinger
• Sammenholder barnets kunnen med målet, og vurderer dets interesse og deltagen
Evaluering: Hvornår evaluerer vi ?
• I Børnehaveafdelingen på afdelingsmøder.
• I vuggestueafdelingen på afdelingsmøder og stuemøder
• En gang årligt bliver bevægelsespolitikken kvalitetstjekket og revideret af Carlsvognens personalegruppe.
• Det er ledelsens ansvar at sikre tid på personalemøder til evaluering samt at evt. ændringer /tilføjelser mv. skrives ind i bevægelsespolitikken, derefter sikre at der altid er en opdateret politik på hjemmesiden.
• Efter den årlige evaluering i personalegruppen præsenteres bevægelsespolitikken for bestyrelsen.
Evaluering : Hvordan evaluerer vi/ metoder?
• Vi laver et fokusgruppe interview med repræsentanter fra alle stuerne, den resterende del af personalegruppen er reflekterende team.
• Praksisfortællinger
• LP-modellen
• SMTTE modellen