Børnehuset Carlsvognen
Børnehuset Carlsvognen
Rahbeks Allé 19
1801 Frederiksberg C
carlsvognen@frederiksberg.dk
38 21 17 60
kontor; 38 21 17 61

Nyheder

rundvisninger i januar er aflyst gr, Covid19

 

Forældrebestyrelsen i Carlsvognen

Carlsvognens bestyrelse arbejder indenfor de rammer der er fastsat i Vedtægter og forretningsorden ” for styrelse af de kommunale daginstitutioner”.
Bestyrelsen har ansvaret for institutionens overordnede drift, og udvikling indenfor de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen og gældende love og regler. Bestyrelsen skal godkende Carlsvognens årsplan og de pædagogiske læreplaner.
Bestyrelsen har ifølge straffe- og forvaltningsloven tavshedspligt vedrørende forhold omkring børn, forældre og personale.
Bestyrelsen i Carlsvognen består af 5 repræsentanter valgt blandt forældrene, samt et tilsvarende antal suppleanter. Personalet vælger én repræsentant for pædagogerne og én repræsentant for pædagogmedhjælperne. Lederen er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.
Suppleanterne inviteres som udgangspunkt med til alle møder, men har ingen stemmeret.
Medlemmer af bestyrelsen sidder for en periode på 2 år af gangen og suppleanter vælges hvert år.
Bestyrelsen holder ca.4-5 møder årligt - 3 om foråret og 2 om efteråret. Der er valg til bestyrelsen én gang årligt i forbindelse med efterårets forældremøde.

Institutionsbestyrelsen består af:
• Formand (valgt blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen)
• Næstformand (valgt blandt forældrerepræsentanterne i bestyrelsen)
• Tre menige bestyrelsesmedlemmer.
• En/to medarbejder repræsentanter fra personalet
• Lederen (tilforordnet bestyrelsen som sekretær)

Ud over de formelle opgaver bestyrelsen er pålagt, drøftes mange emner såsom effektiviseringer, den nye styrkede læreplan, skoleparathed og livsduelighed, større indkøb, fester, madordning og meget mere.
Forældrebestyrelsen holder sig orienteret om, hvad der sker på det institutions politiske område i Frederiksberg Kommune. Bl.a. ved at deltage i årlige Dialogmøder med politikerne fra området.

Formand; Gustav Piper, mail. gustavpiber@gmail.com

Næstformand; Julie Torsbjerg Lynge