Det Gule Hus

Kalender


 • Man 16 nov (17:00)
  Forældrebestyrelsesmøde

 • Tor 17 dec (15:15)
  Julefest

 • Tor 24 dec
  Lukkedag

 • Man 28 dec
  Lukkedag

 • Tir 29 dec
  Lukkedag

 • Ons 30 dec
  Lukkedag

 • Tor 31 dec
  Lukkedag

Nyheder

Virksomhedsplanen erstattes fremadrettet af den nye styrlede læreplan.

Den nye styrkede læreplan skal være fuldt implementeret den 1. juli 2020. Her i huset går vi i efteråret 2018 i gang med at tilrettelægge dette forløb. Det nye i denne læreplan er ud over det fælles pædagogiske grundlag(leg, fællesskab, bredt læringsbegreb) at vi skal have fokus også på f.eks. rutiner, og altså se på læringsmiljøet over hele dagen. Vi skal til stadighed udvikle vores evalueringskultur. Læreplanen skal forholde sig til børn i udsatte positioner, til forældresamarbejde om børns læring og til sammenhænge med omgivelserne. Den nye styrkede læreplan udarbejdes af medarbejderne og debatteres og godkendes af forældrebestyrelsen.

De små læringsgrupper og læreplanen I Det Gule Hus fortsætter som hidtil også ind i 2019 og foregår således:

Dit barn vil være en del af en lille gruppe to gange om ugen. I denne gruppe er tilrettelagt et forløb på baggrund af en analyse af gruppens forudsætninger. Gruppens udviklingshjul er pædagogens arbejdsredskab. Her er fokus på rummelighed, koncentration, nysgerrighed og lyst til at lære nyt, evnen til at udtrykke følelser og evnen til at udsætte egne behov.  Vi arbejder med temaer i et 5-6 ugers forløb. Du får fra dit barns primære voksen flere detaljer om indholdet i netop dit barns gruppe i de daglige snakke og via Infoba. Således ved du hvem dit barn er sammen med, og hvad der er vægtet i forløbet. Der er også tilrettelagt understøttende aktiviteter og ture, som barnet deltager i, når der ikke er gruppetid.

Metoden skal  sikre, at alle børn får mulighed for at udvikle sit fulde potentiale. De små børnegrupper, hvor der i konkrete aktiviteter arbejdes med en primær pædagog, skaber et trygt, tillidsfuldt og nærværende rum for pædagogiske aktiviteter. Det pædagogiske personale får endvidere mulighed for at opnå et mere fokuseret og nuanceret indblik i det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.

Det er hensigten at barnet så vidt muligt beholder sin lille gruppe og sin primærpædagog i sin tid i henholdsvis vuggestuen og børnehaven. (Vi ved dog ikke hvilke børn, der kommer ind i huset. Derfor kan det være nødvendigt hen af vejen at lave grupperne lidt om.)

Vi vælger fælles tema i hele huset, så der er mulighed for fælles inspiration og samarbejde både mellem grupperne og mellem etagerne. Under hvert læreplansaktivitetstema "Krop og bevægelse", ”Natur og naturfænomener” og Kultur og kulturelle udtryksformer” arbejder vi i grupperne med børnenes alsidige kompetencer, de sociale kompetencer, den sproglige udvikling og naturfænomener, som også er dele af læreplanens indhold.

Den nye styrkede læreplan skal være fuldt implementeret den 1. juli 2020. Her i huset går vi nu i gang med at tilrettelægge dette forløb. Det nye i denne læreplan er ud over det fælles pædagogiske grundlag(leg, fællesskab, bredt læringsbegreb) at vi skal have fokus også på f.eks. rutiner, og altså se på læringsmiljøet over hele dagen. Vi skal til stadighed udvikle vores evalueringskultur. Læreplanen skal forholde sig til børn i udsatte positioner, til forældresamarbejde om børns læring og til sammenhænge med omgivelserne.

Den nye styrkede læreplan udarbejdes af medarbejderne og debatteres og godkendes af forældrebestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har det overordnet politiske ansvar for driften af Det Gule Hus. Det betyder at det er kommunalbestyrelsen, der beslutter de overordnede retningslinjer vedrørende bl.a. budget, normeringer og politisk fastsatte mål. I den kommunale forvaltning hører Det Gule Hus ind under børne- unge området. Daginstitutionschefen er vores nærmeste overordnede og samarbejdspartner, når det kommer til den pædagogiske praksis, daglige drift, og tilsyn med Det Gule Hus.
Lederen af Det Gule Hus er ansvarlig for den pædagogiske praksis og de administrative opgaver. Lederens opgave er at styre institutionen i samarbejde med det øvrige personale, og lederen står til ansvar overfor både forældrebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.
Forældrebestyrelsen har ansvar for Det Gule Hus´ drift og udvikling indenfor de rammer, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen. Forældrebestyrelsen godkender de overordnede retningsliner for den pædagogiske praksis og budgettet.


I Det Gule Hus mener vi at samværskompetence skal ses som en af de vigtigste kompetencer, som følger én hele livet igennem. Samværskompetence handler om at kunne være i stand til at begå sig i et fællesskab. Hermed menes der både at kunne gå ind i, men også at kunne trække sig tilbage fra fællesskabet. Samværskompetence handler altså om de relationer der ligger mellem børnene, samt de voksne og børnene. For at indgå i en relation og skabe relationer med kvalitet, kræver det at barnet, og de voksne, mestrer en række kompetencer. Det er i børnekulturen, altså i børnenes indbyrdes relationer, at samværskompetence primært tilegnes. Vi ser børnekultur som det rum, hvor børnene lærer at indgå i sociale relationer. Det er i fællesskabet mellem børnene, at de oplever deres styrke og betydning og hermed får adgang til at give og opnå anerkendelse. Det er igennem legen at børnene lærer sig selv at kende og deres egne grænser. De lærer at være selvstændige, men også at samarbejde med hinanden.

Forældresamarbejde
Samarbejdet med forældrene skal bygge på en gensidig respekt og forståelse for hinandens situation. Det er pædagogernes opgave at formidle kontakt og bibringe forældrene viden om institutionens forhold om pædagogik – og det er forældrenes opgave at bibringe personalet viden om deres barn og dets hjemlige forhold.
Forældrenes naturlige udgangspunkt er deres eget barn, mens pædagogernes udgangspunkt også omfatter hele børnegruppen og institutionen som helhed. Kun ved konstruktiv dialog kan disse modpoler forenes til et godt og givende hele for barn, forældre og personale. Det er vigtigt at i, som forældre kommer til personalet, hvis der er noget i undre jer over, er uenig i, eller bare gerne vil vende. Den daglige hyggesnak, de små historier om børnenes hverdag, er vigtige elementer i personalets arbejde med børnene og kontakten med jer som forældre.

Børnene møder en ny og anderledes kultur, når de starter i institutionen. En kultur som i høj grad har udgangspunkt i børnenes behov og interesser.
Vi skaber rammerne for et godt børneliv ved hjælp af vores kultur, som bl.a. er kendetegnet ved: madkultur, morgensamling, traditioner og højtider, fester, oplevelser udenfor huset, musik, sanglege og bevægelse, rim og remser.
Gennem oplevelser og aktiviteter, støtter vi op om børnenes nysgerrighed, og giver dem inspiration til deres lege og udfoldelse, samt mulighed for at eksperimentere med de udtryk, de møder.