Fryden
Fryden
Frydendalsvej 19
1809 Frederiksberg C
fryden@frederiksberg.dk
38 21 06 30
38 21 06 32
Janne Aunvig(Formand)
E-mail: janneaunvig@gmail.com

 

Forældrebestyrelsens kompetencer er:

Minimumskompetencen for forældrebestyrelsen ( i kommunale daginstitutioner) er:

 

• at fastsætte overordnede principper for daginstitutionens arbejde og

• principperne for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de af kommunen fastsatte mål og rammer, herunder bestemme om institutionen skal være tilmeldt den kommunale frokostordning

• indstillingsret til kommunen i forbindelse med ansættelse af personale i daginstitutionen

Maximumskompetencen: Kommunen kan tildele forældrebestyrelsen yderligere kompetencer, såsom:

• rådighed over visse af institutionens konti

• dispositionsfrihed indenfor den tildelte ramme, herunder overførsel mellem budgetår

• administrative opgaver

• fastlæggelse af den daglige åbningstid / ferielukning I Frederiksberg kommune er ingen forældrebestyrelser tildelt yderligere kompetence end minimumskompetencen. Det er kommunen der skal tage initiativ til at overdrage en institution mere kompetence. Hvad forældrebestyrelsen IKKE har kompetence til: Opgaver forældrebestyrelser aldrig kan gives kompetence til i flg. Frederiksberg kommune:

• træffe afgørelse om optagelse i institutionen eller fastsætte forældrebetaling ( jf. §17 og 18 i loven om social service);

• opgaver med at udføre tilsyn efter § 39 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område;

• beføjelser, der følger kommunens bevillings- og arbejdsgiverkompetence. En forældrebestyrelse har således ingen formel kompetence, men kan have indflydelse gennem demokratisk og konstruktiv dialog.

Princippernes rolle for forældrebestyrelsesarbejde i Fryden integrerede Daginstitution.

I 2006 har Frydens Forældrebestyrelse udarbejdet principper for forældrebestyrelsens arbejde. Principperne skal fungere retningsgivende for forældrebestyrelsens værdier og målsætninger for børnenes hverdag i Fryden. Principperne er redigeret i 2014. Principperne er ikke konkrete løsningsforslag, men repræsenterer forældrebestyrelsens holdninger til, hvad der er af høj værdi for børnenes trivsel i institution. Forældrebestyrelsens principper skal fungere som rammer for en kontinuer og generel indstilling til institutionens arbejde og forhold. Hensigten med principperne er, at synliggøre og klargøre forældrebestyrelsens forventninger og holdninger. Principperne er åbne for jævnlig revision.

Dialog.

Vores holdning til dialog i institution er, at der skal være dialog. Med dialog mener vi vidensmæssig inddragelse de tre grupper imellem (forældre, forældrebestyrelse og institutionspersonale). Og at det så vidt muligt skal være en positiv, dvs. åben, støttende og konstruktiv dialog mellem alle parter. Dialogen ser vi som et middel til at sikre tryghed, gensidig forståelse, hensynstagen og opbakning . Det kan til tider opleves som svært at få sin mening frem, og ligeledes at tage imod en anden holdning, end ens egen. Forældrebestyrelsen vil gøre sig umage for at kommunikere klart og med respekt, samt støtte forældre og personale i en god kommunikation.

Principper.

Vores princip omkring dialog er følgelig: Vi tilstræber en tilfredsstillende, åben og konstruktiv dialog i Fryden gensidigt mellem forældrebestyrelse og forældre, forældre og personale, forældrebestyrelse og personale. Synlighed og kommunikation Forældrebestyrelsen arbejder for

• en ærlig, åben, konstruktiv og støttende dialog i institutionen.

• afklaring af gensidige forventninger til og realiteter omkring hverdagsforhold.

• børns og forældres personlige tryghed gennem mulighed for forældresamtale.

• dialog så tæt på de involverede som muligt, dvs. at dialog tages, hvor den er møntet, og kun, hvis den har generel eller principiel karakter, bringes op i bestyrelsessammenhæng.

• at være synlige som bestyrelse og markere egne holdninger i mødereferater, til møder og gennem opslag. Ferier og lukkedage Forældrebestyrelsen bakker op om:

• at institutionen inviterer forældrene til at informere om børnenes ferieuger før højsommeren og andre feriedage i løbet af året.

• fastholdelse af aftaler, således at man f.eks. ikke sender sit barn i vuggestue i en uge, hvor man først havde meddelt institutionen at barnet holdt fri.

Hverdag og fest Bestyrelsen bakker op om:

• den gode hverdag mht. indretning, personaletimer og faste rytmer

• at fejre og markere årstidens højtider, traditioner som fælles og anderledes fester.

• fejring af fødselsdag og hjemmebesøg.

• arrangementer, så vidt de er mulige med hensyn til den daglige trivsel, personaletimernes fordeling, økonomi o.a..

• den basale trivsel og hvad der med respekt for den i øvrigt kan lade sig gøre af udfoldelsesmæssige ekstravagancer.

• dokumentation for børnenes proces og resultater er positivt, men ikke afgørende. • dokumentation er middel for kommunikation, ikke et mål og ikke en nødvendighed. Leg og læring Forældrebestyrelsen går ind for:

• leg kan stimuleres, tilskyndes og hjælpes på vej. Børn er ikke ene-ansvarlige om legen, og vi går ind for vokseninitiativer til lege ved siden af fri leg.

• at institutionen er indrettet så leg nemt finder sted, og at huset har så gode legefaciliteter som muligt

• at leg er sikkert

• aktiviteter, der stimulerer og udvikler børnenes motoriske, sproglige, musikalske og sociale færdigheder Bevægelse Vi støtter

• at børn stimuleres både kreativt og indlærende gennem bevægelse.

• at bevægelse vægtes højt for børn i alle aldre og ses som afgørende for forholdet til verden og egen krop.

• bevægelse gennem sanseoplevelser, udendørsleg, indendørsleg, sanglege, dans, teater etc.

• at forældrene bakker op om udendørsleg ved at sørge for, at deres barn har tøj i institutionen til alt slags vejr. Respekt, ansvar, det sociale

Vi støtter:

• en ligeværdig og gensidigt respekterende kommunikation børn og voksne imellem.

• at børnene støttes i at tage medansvar for deres kammeraters trivsel. • at børnene oplever social samhørighed og fællesskab.

• at børnene støttes i at kunne genkende sig i hinanden på godt og ondt..

• at alle børn respekteres og accepteres for hvem de er.

Mangfoldighed og differentiering af tilbud Forældrebestyrelsen bakker op om:

• permanente såvel som midlertidige grupper, når det muliggør udfoldelser for de enkelte grupper.

• At børnene stimuleres dér hvor de er, og at børnene mødes med de muligheder, der svarer til deres alder og udvikling.

Kost. Forældrebestyrelsen går ind for:

• sund og nærende kost til børnene. • At mad er en positiv del af dagligdagen og kan være forbundet med fællesskab og oplevelser.

• Mad kan være lækkert, sjovt OG sundt – også til fødselsdage

• Økologi, hvor det er muligt

• Faste rammer omkring måltidet.

Personalesammensætning. Vi støtter:

• en personalesammensætning, der tilgodeser børnenes daglige trivsel.

• mangfoldighed både hvad angår køn, alder og religion m.m. Men ikke for enhver pris.

• at alt personale har respekt for børnenes frihed, selvstændighed og udvikling.

Forældreindsats. Forældrebestyrelsen bakker op om:

• forældredeltagelse til arrangementer og aktiv støtte af institutionens annoncerede behov eller ønsker

• at personalet er åbne for at bede forældre om deltagelse.

Økonomi. Vi støtter:

• at budgetterne overholdes og såfremt der er overskud, at dette overføres til næste år, og anvendes til et vægtet indsatsområde.

• at ture og begivenheder muliggøres gennem budgettering

• at der holdes budget til jævnlige indkøb af nyt legetøj til børnegrupperne. Evaluering / dokumentation Forældrebestyrelsen bakker op om

• evaluering af alle forhold i institutionen, særligt dem, der er eller bør være, nævnt i principperne

• At vi evaluerer hinandens indsatsområder jævnligt på forældrebestyrelsesmøder

• At vi evaluerer, hvad vi selv kan gøre og har gjort for at imødekomme forældrebestyrelsens principper og målsætninger.